მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
INTERNALLY DISPLACED PERSONS' ISSUES

eng_5.2 ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია (ნაზარდი ჯამით)