მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
INTERNALLY DISPLACED PERSONS' ISSUES

Koba Selimashvili

 

k.selimashvili@mra.gov.ge
  Koba Selimashvili

Head of the Financial-Budgetary Division of the Financial Department


Date of Birth: August 18, 1974;

Place of Birth: Bolnisi, Georgia;

Marital Status: Married.

 

   

Work Experience:

01.2014 to present - Head of the Financial-Budgetary Division of the Financial Department at the Ministry of Internally Displaced Persons from the Occupied Territories, Accommodation and Refugees of Georgia;
09.2013-01.2014 - Acting Head of the Financial Department at the Ministry of Internally Displaced Persons from the Occupied Territories, Accommodation and Refugees of Georgia;  
03.2013-09.2013 – Acting Head of the Financial-Budgetary Division of the Financial Department at the Ministry of Internally Displaced Persons from the Occupied Territories, Accommodation and Refugees of Georgia
10.2011-03.2013 - Head of the Financial-Economic Division of the Financial Department at the Ministry of Internally Displaced Persons from the Occupied Territories, Accommodation and Refugees of Georgia
2006–10.2011 – Chief Specialist of the Financial-Economic Division of the Financial Department at the Ministry of Internally Displaced Persons from the Occupied Territories, Accommodation and Refugees of Georgia
1998–1999 - State Border Department of Georgia, Junior Leader’s Training Center;
1995–1996 - Chief Specialist of the Economic Division at the Bolnisi District City-Hall;

Education:

1991-1995 - Tbilisi Trade-Economic Institute, International Economic Relations.

Training /Course / Seminar:

2006 - Chamber of Control of Georgia, Organization of Auditing-Control Activities;
2007 - “Association of Independent Accountants and Auditors of Georgia”, Statistics of State Finances – Budgetary Classifications;
2010 - Training arranged by the Financial Academy of the Ministry of Finance – “Electronic Budgeting”;
2010 - Policy and Management Consulting Group – PMCG – Training in “State Finances’ Statistics and Public Sector Accounting”;
2010 – Georgian Institute of Public Affairs (GIPA) –Public Finances’ System and Budgeting, Public Law and Management Responsibility in an Internal Context;
2011 - CAUCASIAN INSTITUTE –Operation of State Procurement Unified Electronic System.
    
Languages:

Georgian (Native), Russian (Fluent)

Computing Skills:

MS Word, Excel, Access, Power Point, Internet.

 

2006წ. - საქართველოს კონტროლის პალატა, სარევიზიო-საკონტროლო საქმიანობის ორგანიზება;
2007წ. - "საქართველოს დამოუკიდებელ ბუღალტერთა და აუდითთა კავშირი", სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკა – საბიუჯეტო კლასიფიკაციები;
2010წ. - ფინანსთა სამინისტროს საფინანსო აკადემიის მიერ ორგანიზებული ტრენინგი – "ელექტრონული ბიუჯეტირება";
2010წ. - პოლიტიკის და მართვის კონსალტინგ ჯგუფი – PMCG – "სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკისა და საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვის" ტრენინგი;
2010წ. - საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი (GIPA) – საჯარო ფინანსების სისტემა და ბიუჯეტირება, საჯარო სამართალი და მენეჯერული ანგარიშვალდებულება შიდა კონტექსტში;
2011წ. - CAUCASIAN INSTITUTE – სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის ოპერირება.
MS Word, Excel, Access, Power Point, Internet, და ა. შ.
Koba Selimashvili
Date of Birth: August 18, 1974;
Place of Birth: Bolnisi, Georgia;
Marital Status: Single.
Work Experience:

01.2014 to present - Head of the Financial-Budgetary Division of the Financial Department at the Ministry of Internally Displaced Persons from the Occupied Territories, Accommodation and Refugees of Georgia;
09.2013-01.2014 - Acting Head of the Financial Department at the Ministry of Internally Displaced Persons from the Occupied Territories, Accommodation and Refugees of Georgia;  
03.2013-09.2013 – Acting Head of the Financial-Budgetary Division of the Financial Department at the Ministry of Internally Displaced Persons from the Occupied Territories, Accommodation and Refugees of Georgia
10.2011-03.2013 - Head of the Financial-Economic Division of the Financial Department at the Ministry of Internally Displaced Persons from the Occupied Territories, Accommodation and Refugees of Georgia
2006–10.2011 – Chief Specialist of the Financial-Economic Division of the Financial Department at the Ministry of Internally Displaced Persons from the Occupied Territories, Accommodation and Refugees of Georgia
1998–1999 - State Border Department of Georgia, Junior Leader’s Training Center;
1995–1996 - Chief Specialist of the Economic Division at the Bolnisi District City-Hall;

Education:

1991-1995 - Tbilisi Trade-Economic Institute, International Economic Relations.

Training /Course / Seminar:

2006 - Chamber of Control of Georgia, Organization of Auditing-Control Activities;
2007 - “Association of Independent Accountants and Auditors of Georgia”, Statistics of State Finances – Budgetary Classifications;
2010 - Training arranged by the Financial Academy of the Ministry of Finance – “Electronic Budgeting”;
2010 - Policy and Management Consulting Group – PMCG – Training in “State Finances’ Statistics and Public Sector Accounting”;
2010 – Georgian Institute of Public Affairs (GIPA) –Public Finances’ System and Budgeting, Public Law and Management Responsibility in an Internal Context;
2011 - CAUCASIAN INSTITUTE –Operation of State Procurement Unified Electronic System.
    
Languages:

Georgian (Native), Russian (Fluent)

Computing Skills:

MS Word, Excel, Access, Power Point, Internet.
Head of the Financial-Budgetary Division of the Financial Department