საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო

პრესრელიზები

სამინისტრო არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის საგრანტო კონკურსებს აცხადებს


2017-02-03 17:13:00

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო საქართველოში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის საგრანტო კონკურსებს აცხადებს.

მინისტრის მოადგილე შოთა რეხვიაშვილი არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებსაც შეხვდა და კონკურსის პირობების შესახებ დეტალური ინფორმაცია მიაწოდა.

„საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა სარეინტეგრაციო დახმარების სახელმწიფო პროგრამისთვის“ 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში 590 000 ლარი გამოიყო, რომელსაც სამინისტრო არასამთავრობო ორგანიზაციებზე გასცემს. კონკურსში გამარჯვებულმა ორგანიზაციებმა სამშობლოში დაბრუნებული მიგრანტებისთვის სარეინტეგრაციო დახმარების სერვისები უნდა განახორციელონ:

• სამედიცინო მომსახურებისა და მედიკამენტების დაფინანსება;
• სოციალური პროექტების დაფინანსება;
• სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამაში ბენეფიციართა ჩართვის ხელშეწყობა;
• საცხოვრისით დროებითი უზრუნველყოფა;

დაბრუნებული მიგრანტების რეინტეგრაციის მხარდამჭერ პროგრამას დევნილთა და განსახლების სამინისტრო 2015 წლიდან ახორციელებს.

სამინისტრომ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის ფორმატი საქართველოში თავშესაფრის მქონე პირთა ინტეგრაციის ხელშეწყობის პროგრამის განხორციელების კუთხითაც გამოიყენა. „საქართველოში საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა ინტეგრაციის ხელშეწყობის“ პროგრამის ბიუჯეტი 50 000 ლარს შეადგენს და ერთი საგრანტო მიმართულებით გაიცემა.

კონკურსის მიზანია გამარჯვებულმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირებისთვისინტეგრაციის ცენტრის ფუნქციონირება და საგანმანათლებლო კურსების წარმართვა უზრუნველყოს:

• ქართული ენის კურსი;
• სოციალურ-კულტურული ცნობიერების ამაღლება;
• სამოქალაქო განათლების კუთხით ცნობიერების ჩამოყალიბება;
• საკონსულტაციო სერვისის შექმნა.

საგრანტო კონკურსი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრის 2015 წლის 18 თებერვლის ბრძანებით დამტკიცებული - სამინისტროს სისტემაში გრანტის გაცემის წესის შესაბამისად ცხადდება. საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვს საქართველოში რეგისტრირებულ არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირს ან მის ფილიალს.

არასამთავრობო ორგანიზაციების განაცხადებს სამინისტროში საგრანტო პროგრამის ადმინისტრირებისთვის შექმნილი კომისია განიხილავს, რომლის შემადგენლობაშიც სამინისტროს, სხვა სახელმწიფო უწყებების, საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები შედიან. კომისია თითოეულ საგრანტო მიმართულებაზე გამარჯვებულს შეჯიბრებითობის, გამჭვირვალობისა და დამოუკიდებლობის პრინციპების დაცვით გამოავლენს.

საგრანტო კონკურსების შესახებ დეტალური ინფორმაცია განთავსებულია სამინისტროს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე.

რეინტეგრაცია - საგრანტო განცხადება N001-2017

რეინტეგრაცია - საგრანტო პროგრამა - N001-2017

რეინტეგრაცია-N0100-2017 -განაცხადი

რეინტეგრაცია-N0100-2017 -დანართი #1 - საგრანტო წინადადება

რეინტეგრაცია-N0100-2017 -დანართი #2 - სამოქმედო გეგმა

რეინტეგრაცია-N0100-2017 -დანართი #3 - ბიუჯეტის ფორმა

რეინტეგრაცია-N0100-2017 -დანართი #4 - ფინანსური და პროგრამული ანგარიშები

რეინტეგრაცია-N0100-2017 -მიმართულებების აღწერილობა #001-2017

რეინტეგრაცია-N0100-2017 -წინადადების შეფასების კრიტერიუმები


1. ინტეგრაცია - განაცხადი #002-2017

2. ინტეგრაცია - დანართი #1 - საგრანტო წინადადება

3. ინტეგრაცია - დანართი #2 - სამოქმედო გეგმა

4. ინტეგრაცია - დანართი #3 - ბიუჯეტის ფორმა 

5. ინტეგრაცია - საგრანტო პროგრამა #002-2017

6. ინტეგრაცია - მიმართულებების აღწერილობა #002-2017-1

7. ინტეგრაცია - საგრანტო წინადადების შეფასების კრიტერიუმები

8. ინტეგრაცია - ფინანსური და პროგრამული ანგარიში - შუალედური

9. ინტეგრაცია - ფინანსური და პროგრამული ანგარიში - საბოლოო

10. ინტეგრაცია - საგრანტო განცხადება #002-2017-1