მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა საკითხები

ირაკლი ლომიძე

 

i.lomidze@mra.gov.ge
  ირაკლი ლომიძე

იგრაციის, რეპატრიაციისა და ლტოლვილთა საკითხების დეპარტამენტის თავშესაფრის საკითხთა სამმართველოს უფროსი


დაბადების თარიღი: 24 აგვისტო, 1976 წ.

დაბადების ადგილი: თბილისი, საქართველო

ოჯახური მდგომარეობა: დასაოჯახებელი

   

სამუშაო გამოცდილება:

2014 თებ. - დღემდე საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო. ლტოლვილთა და რეპატრიაციის სამმართველოს უფროსი;
2012 - 2014 წწ. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო. ლტოლვილთა და რეპატრიაციის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი;
2012 - 2013 წწ. ევროპის ეროვნულ უმცირესობათა ცენტრი – კავკასია.საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროსთან არსებული მესხი რეპატრიანტების უხუცესთა საბჭოს ზედამხედველი;
2009 - 2011 წწ. სსიპ ლ.სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო. საინჟინრო ექსპერტიზის დეპარტამენტის ექსპერტი.
2008 - 2009 წწ. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ლ.სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო.საინჟინრო ექსპერტიზის განყოფილება. ფიზიკურ-ტექნიკური კვლევის ჯგუფის ექსპერტი;
2007 - 2008 წწ. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ლ.სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო.ქიმიური ექსპერტიზის სამსახურის ექსპერტი;
2006 – 2007 წწ. საქართველოს ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტრო,მიგრაციის, ლტოლვილთა და რეპატრიაციის სამმართველო.მთავარი სპეციალისტი;
2004 – 2005 წწ. საქართველოს თავდაცვის ეროვნული აკადემია საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა კათედრის გამგე;
1999 - 2006 წწ. ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფიზიკის ფაკულტეტი, “ნახევარგამტარული მიკროელექტრონიკის” კათედრა. სპეციალისტი;
1999 – 2002 წწ. შპს “ექსი”, ნედლეულის აღრიცხვის მენეჯერი;

განათლება:

1993 – 1997 წწ. ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ფიზიკის ფაკულტეტი, ბაკალავრიატი;
1997 – 1999 წწ. ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ფიზიკის ფაკულტეტი, მაგისტრატურა;
1999 – 2002 წწ. ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ფიზიკის ფაკულტეტი, ასპირანტურა.

სამეცნიერო ხარისხი:   

ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი

ტრენინგი / კურსი / სემინარი:

2006 წ. მიგრაციის მართვის საფუძვლები (IOM);
2007 წ. კურიკულუმის დაგეგმვის, გაკვეთილების გეგმის შედგენისა და კლასის ინტრუქტორის ტექნიკური საფუძვლები (IOM);
2007 წ. ატმოსფეროს დაბინძურების, ტრანსპორტირებისა და ტრანსფორმაციის მოდელირების NATO-CMAS ტრენინგ კურსი. WRF, SMOKE და CMAQ კურსი (NATO-CMAS)
2013 წ. ევროპის თავშესაფრის მხარდაჭერის ოფისი (EASO).წ.ნაციონალური ტრენერების ტრენინგი თავშესაფრის საკითხებზე;
2013 წ. კონსულტაციების და ტრენინგების ცენტრი (CTC).ტრენერების ტრენინგი (TOT);
2013 წ. საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი (GIPA). სტრატეგიული დაგეგმვა.

სამეცნიერო ნაშრომები/სტატიები:

12 სამეცნიერო სტატია, 1 პატენტის თანაავტორი;

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

MS Windows; MS Office Word; MS Office Outlook; MS Office PowerPoint, MS Office Excel;

ენები:

ქართული (მშობლიური), რუსული, ინგლისური

 

მიგრაციის, რეპატრიაციისა და ლტოლვილთა საკითხების დეპარტამენტის თავშესაფრის საკითხთა სამმართველოს უფროსის მ/შ