მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა საკითხები

მარეგულირებელი აქტები

 მიგრაციის საკითხები - მარეგულირებელი აქტები


საქართველოს კონსტიტუცია
საქართველოს ორგანული კანონი საქართველოს მოქალაქეობის შესახებ
საქართველოს კანონი საქართველოს მოქალაქეთა და საქართველოში მცხოვრებ უცხოელთა რეგისტრაციის, პირადობის (ბინადრობის) მოწმობისა და საქართველოს მოქალაქის პასპორტის გაცემის წესის შესახებ
საქართველოს კანონი საქართველოს მოქალაქეების საქართველოდან დროებითი გასვლის და საქართველოში შემოსვლის წესების შესახებ
საქართველოს კანონი უცხოელთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ
საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება N 401 ,,უცხოელთა საქართველოდან გაძევების წესის შესახებ“ დებულების დამტკიცების თაობაზე
საქართველოს კანონი სახელმწიფო ბაჟის შესახებ
საქართველოს კანონი საკონსულო მოსაკრებლის შესახებ