საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო

ადმინისტრაციული დეპარტამენტი

   
გიორგი კევლიშვილი

ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსი
 
 
გოგუცა გურული

დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე
     
 
ნოდარ ყოჩიშვილი
მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის
სამმართველოს უფროსი
 
 
მანანა გორდულაძე

საქმის წარმოების სამმართველოს უფროსი
     
 
ლილი გოცირიძე
ადმინისტრაციული დეპარტამენტის
საქმისწარმოების
სამმართველოს
ცხელი ხაზი განყოფილების უფროსი
   
 
დავით ფეიქრიშვილი
პოლიტიკისა და ანალიტიკის სამმართველოს უფროსი