მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა საკითხები

ნინო მესხი

 

n.meskhi@mra.gov.ge
  ნინო მესხი

რეპატრიაციისა და ლტოლვილთა საკითხების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილედაბადების თარიღი: 23 სექტემბერი, 1982 წ.

დაბადების ადგილი: თბილისი, საქართველო

ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს ერთი ქალიშვილი

   

სამუშაო გამოცდილება:

2014 წლიდან დღემდე მიგრაციის, რეპატრიაციისა და ლტოლვილთა საკითხების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო;
01.2014 - 03.2014 წწ. თავშესაფრის მაძიებელ პირთა წარმოშობის ქვეყნის შესახებ ინფორმაციის მოპოვების განყოფილების უფროსი, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო;
07.2007 - 2013 წწ. განსახლებისა და მიგრაციის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო;
2010 - 2011წწ.  მიგრაციისა და თავშესაფრის კომიტეტის ექსპერტი - ევროსაბჭო;
2010წ. - დღემდე ლექცია/სემინარები - ზოგადი და ბიზნეს ინგლისური, ივანე ჯავახისვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
2007-2012 წწ. ლექცია/სემინარები - ზოგადი ინგლისური, ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
08.2006 – 06.2007 წწ. რექტორის აპარატის უფროსი, საქართველოს სახელმწიფო ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის აკადემია;
2005 - 2007 წწ .ინგლისური ენის მასწავლებელი-კერძო სკოლა „ჯეჯილი“

განათლება:

1999 - 2004 წწ. უცხო ენებისა და ლიტერატურის ინსტიტუტი, დასავლეთ ევროპისა და ლიტერატურის ფაკულტეტი, ინგლისური ენა და ლიტერატურა (მაგისტრთან გათანაბრებული)
2004 - 2007 წწ. უცხო ენებისა და ლიტერატურის ინსტიტუტი, ასპირანტურა - დასავლეთ ევროპისა და ლიტერატურის ფაკულტეტი;

ტრენინგები/სემინარები:

09. 2011 წ. ევროკავშირის პროგრამა მიზნობრივი ინიციატივა საქართველოში;
06. 2011 წ.შრომითი საერთაშორისო ორგანიზაციის ტურინის აკადემია (შრომითი მიგრაცია);
03. 2010 წ.ევროკავშირის ტერმინოლოგიის სატრენინგო კურსი - ორგანიზებული ბრიტანეთის საბჭოს ევრო უნარების პროექტის ფრგლებში;
02. 2010 წ. სოციალური პროექტის მენეჯმენტი - ორგანიზებული ბრიტანეთის საბჭოს მიერ ევრო უნარების პროექტის ფარგლებში;
01. 2010 წ. კონსულტაციებისა და ტრეინინგების ცენტრი (ანგარიშის მომზადების პრინციპები და უნარ-ჩვევები);
10. 2009 წ. გერმანიის მიგრაციის და თავშესაფრის ფედერალური ბიურო (სასწავლო ვიზიტი გერმანიის მიგრაციისა და თავშესაფრის ფედერალურ ბიუროში)
05. 2008 წ. ევროკავშირი - პროექტის მართვა და ანალიზი;
07. 2008 წ. ევროკავშირის პროგრამა „ენეას“ ფარგლებში. დანიის ლტოლვილთა საბჭოს  ორგანიზებით სასწავლო ვიზიტი მოლდავეთში „მოლდავეთის მიგრაციის მართვის მოდელი“     
10. 2007 წ. „ლეგალური შრომითი მიგრაციის მართვა ეროვნულ და საერთაშორისო დონეზე“. ევროკავშირის პოლიტიკა ლეგალურ და ცირკულარულ მიგრაციაზე. ტრეინინგი - სემინარი;
08. 2007 წ. „მიგრაციის მართვის საფუძვლები“ - სემინარი მიგრაციის სფეროს სამთავრობო სტრუქტურებისათვის;
07. 2007 – 10. 2007წწ. ევროკავშირის პროგრამა „ენეას“ ფარგლებში, მიგრაციის პოლიტიკის საერთაშორისო ცენტრის (ICMPD) ექსპერტთა ლექცია-სემინარი „მიგრაცია საქართველოში“

ენები:

ქართული ენა (მშობლიური), რუსული ენა (სრულყოფილად), ინგლისური ენა (სრულყოფილად)

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Windows, Internet, E-Mail, Microsoft Outlook, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Word, Photoshop, Adobe Audition,