მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა საკითხები

ემიგრაცია

მიგრაციის საკითხები - ზოგადი ინფორმაცია


 

მიგრაცია გულისხმობს ცალკეული პირის ან ჯგუფის მიერ საცხოვრებელი ადგილის შეცვლას გადასახლების მიზეზებისა და მიზნების მიუხედავად. მიგრაციის გამომწვევი მიზეზები შეიძლება იყოს როგორც ეკოლოგიური კატასტროფები თუ პოლიტიკური მოტივები, ისე უკეთესი ეკონომიკური პერსპექტივები, ან პოლიტიკური დაცულობა გადასახლების ადგილას.

განხორციელების ფორმის მიხედვით გამოყოფენ ნებაყოფლობით და იძულებით მიგრაციას, ხოლო დროითი განზომილების მიხედვით - მუდმივსა და დროებითს.
 
მიგრაციისა და თავისუფლად გადაადგილების უფლება დასავლური ლიბერალურ-დემოკრატიული ღირებულებაა და ადამინის უფლებების უმნიშვნელოვანესი ელემენტია. ამიტომ დემოკრატიულ სახელმწიფოს არა აქვს უფლება თავის მოქალაქეებს აუკრძალოს ემიგრაციაში წასვლა. მეორე მხრივ, რიგი ქვეყნების (დასავლეთ ევროპა და ჩრ. ამერიკა) უმწვავესი პრობლემა გახდა უკონტროლო, არალეგალური მიგრაცია, რამაც უამრავი სიძნელე შექმნა და იძულებული გახადა ეს ქვეყნები, მკვეთრად შეეზღუდათ იმიგრაცია.
 
უკონტროლო მიგრაციულმა პროცესებმა ნეგატიური ზეგავლენა იქონია საქართველოს განვითარებაზეც. წამოიჭრა ისეთი პრობლემები, როგორიცაა დემოგრაფიული მდგომარეობის დამძიმება, კვალიფიციური კადრების გადინება და ინტელექტუალური პოტენციალის გაფლანგვა.
 
კარდინალური ცვლილებები მიგრაციის მართვის სფეროში 2004 წლიდან შეიმჩნევა, როდესაც საქართველოს ხელისუფლებამ, არსებული გამოწვევების საპასუხოდ, მიგრაციის პოლიტიკის ეფექტური მექანიზმების შექმნასა და განვითარებაზე დაიწყო ზრუნვა.
 
”საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 22 თებერვალის №34 დადგენილების მიხედვით, მიგრაციასთან დაკავშირებული გარკვეული საკითხების მართვა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს მიგრაციის, რეპატრიაციისა და ლტოლვილთა საკითხების დეპარტამენტს დაეკისრა. მიგრაციულ პროცესებთან დაკავშირებით დეპარტამენტის ამოცანებია: მიგრაციის საკითხებზე საქართველო–ევროკავშირს შორის მიმდინარე საერთაშორისო მოლაპარაკებებში მონაწილეობა სამინისტროს სახელით;კომპეტენციის ფარგლებში სამინისტროს სახელით მონაწილეობა „უნებართვოდ მცხოვრებ პირთა რეადმისიის შესახებ“ საქართველო–ევროკავშირს შორის ხელმოწერილი ხელშეკრულების იმპლემენტაციაში; კომპეტენციის ფარგლებში სამინისტროს სახელით მონაწილეობა „ვიზების გაცემის პროცედურების გამარტივების შესახებ“ საქართველო–ევროკავშირს შორის ხელმოწერილი ხელშეკრულების
საიმპლემენტაციო კომიტეტში; კომპეტენციის ფარგლებში სამინისტროს სახელით მონაწილეობა „მიგრაციის სახელმწიფო სტრატეგიის“ შემუშავებისა და მისი შემდგომი განხორციელების პროცესში; სამინისტროს სახელით კოორდინაციის გაწევა „მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის ფარგლებში“ შექმნილ „სარეინტეგრაციო საქმიანობის კონსოლიდაციის“ სამუშაო ჯგუფისათვის; ემიგრაციიდან დაბრუნებული საქართველოს მოქალაქეების საზოგადოებაში ღირსეული რეინტეგრაციის ხელშეწყობა; არალეგალური მიგრაციის პრევენციის მიზნით პოტენციური მიგრანტებისთვის კონსულტაციის გაწევა დანიშნულების ქვეყნებში მათი უფლებებისა და მოსალოდნელი საფრთხეების შესახებ;   მიგრაციის საკითხებისადმი მიძღვნილ საერთაშორისო კონფერენციებსა და ფორუმებში მონაწილეობის მიღება სამინისტროს სახელით; თანამშრომლობა მიგრაციის საკითხებზე მომუშავე დონორებთან, საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან; სტიქიური მოვლენებით გამოწვეული ეკომიგრაციული პროცესების ეფექტიანი მართვის სისტემის შემუშავება და რეალიზაციისათვის ხელშეწყობა. სტიქიით დაზარალებულთა მონაცემთა ბაზის სრულყოფა; სტიქიით დაზარალებული ოჯახების განსახლების პროგრამების განხორციელება; სტიქიური მოვლენებით დაზარალებული ოჯახებისათვის საბინაო ფონდის შექმნა;
                                                
”საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს მიგრაციის, რეპატრიაციისა და ლტოლვილთა საკითხების დეპარტამენტი, საქართველოს სხვა სახელმწიფო უწყებებთან ერთად აქტიურად იყო ჩართული ევროკავშირსა და საქართველოს შორის გამარტივებული სავიზო რეჟიმის და რეადმისიის საკითხებზე მიმდინარე მოლაპარაკებების პროცესში. ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ, სამშობლოში დაბრუნებული საქართველოს მოქალაქეებისთვის გათვალისწინებულია რეინტეგრაციის პროგრამები, რომელთა ფინანსური მხარდაჭერა უზრუნველყოფილია ევროკავშირის მიერ. არანაკლებ მნიშვნელოვანია ის გარემოება, რომ საქართველოს მოქალაქეთა გარკვეულ კატეგორიას გაუმარტივდა შენგენის ვიზის მიღების პროცედურები.

მიგრაციის პროცესების მართვის კოორდინაციის გაუმჯობესების მიზნით საქართველოს მთავრობის დადგენილებით 2010 წლის 13 ოქტომბერს შეიქმნა „მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისია“.
2011 წლის 25 თებერვალს „მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის“ გადაწყვეტილებით, ჩვენი სამინისტროს ხელმძღვანელობით შეიქმნა „სარეინტეგრაციო საკითხების კონსოლიდაციის“ თემატური სამუშაო ჯგუფი, შემდეგი შემადგენლობით: იუსტიციის სამინისტრო, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, შრომის, ჯანდაცვისა და სოცუზრუნველყოფის სამინისტრო, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი.
ჯგუფი კოორდინაციას უწევს დაბრუნებული მიგრანტების რეინტეგრაციისათვის ქვეყანაში მიმდინარე პროექტებსა და მიმართულებებს.

საქართველო-ევროკავშირს შორის გაფორმებული „მობილური პარტნიორობის“ ხელშეკრულების ფარგლებში 2011 წლიდან 2013 წლის ჩათვლით სამინისტროში განხორციელდა ევროკავშირის პროექტი „მიზნობრივი ინიციატივა საქართველოსთვის“. პროექტის ფარგლებში სამინისტროში შეიქმნა „მობილურობის ცენტრი“, რომელიც ანხორციელებდა ემიგრაციიდან დაბრუნებული საქართველოს მოქალაქეების რეინტეგრაციის მხარდაჭერას.
2014 წლიდან ვროკავშირის დაფინანსებული პროექტის     „More for More“-ის ფარგლებში სამინისტროში ფუნქციონირებდა მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის „მობილურობის ცენტრი“ და ბენეფიციარებს სთავაზობდა შემდეგი სახის მომსახურებას:

 • ჩამოსვლის შემდგომი პირველადი კონსულტირება, საჭიროების შეფასება და დახმარების შესაძლებლობების განსაზღვრა;
 • კონსულტაცია სამართლებრივ საკითხებზე;
 • გადამისამართება შესაბამის სახელმწიფო ან კერძო პროგრამებში (სამკურნალო დაწესებულებები, დასაქმების ცენტრები, პროფესიული განათლების ცენტრები და ა.შ)
 • კონსულტირება და დასაქმება, პროფესიული გადამზადების ჩათვლით, მომზადება დამსაქმებელთან გასაუბრებისათვის, ავტობიოგრაფიის მომზადებაში დახმარება;
 • დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა ახალ ჩამოსულ პირებისათვის, რომელთაც თავშესაფარი არ გააჩნიათ;
 • სამედიცინო დახმარება სიცოცხლისათვის საშიში მწვავე და ქრონიკული დაავადებების მქონე პაციენტებისათვის, მედიკამენტების შეძენა;
 • მცირე ბიზნესის დაწყების ხელშეწყობა პროექტის იმ მონაწილეებისათვის, რომელთაც გააჩნიათ შესაბამისი უნარ-ჩვევები, ტრეინინგების ბიზნესის დაწყებასა და სამომხმარებლო ბაზარზე  არსებული მდგომარეობის შესახებ;

2015 წლიდან სამინისტრო მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციასთან პარტნიორობით ახორციელებდა „საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა სარეინტეგრაციო დახმარების“ სახელმწიფო პროგრამას, რომლის ფარგლებშიც, იმ რეგიონებში, რომლებსაც სახელმწიფო პროგრამა არ ფარავდა, ფუნქციონირებდა „მობილურობის ცენტრები“. 2017 წლიდან, მას შემდეგ რაც სახელმწიფო პროგრამამ დაფარა საქართველოს მთელი ტერიტორია(ოკუპირებული ტერიტორიების გარდა), სამინისტრომ მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციისგან სრულად გადმოიბარა საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა რეინტეგრაციაზე ზრუნვის ვალდებულება და დამოუკიდებლად, სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით ახორციელებს „საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა სარეინტეგრაციო დახმარების“ სახელმწიფო პროგრამას.

 

მიგრაციის საკითხები - ზოგადი ინფორმაცია


 

 

მიგრაცია გულისხმობს ცალკეული პირის ან ჯგუფის მიერ საცხოვრებელი ადგილის შეცვლას გადასახლების მიზეზებისა და მიზნების მიუხედავად. მიგრაციის გამომწვევი მიზეზები შეიძლება იყოს როგორც ეკოლოგიური კატასტროფები თუ პოლიტიკური მოტივები, ისე უკეთესი ეკონომიკური პერსპექტივები, ან პოლიტიკური დაცულობა გადასახლების ადგილას.

განხორციელების ფორმის მიხედვით გამოყოფენ ნებაყოფლობით და იძულებით მიგრაციას, ხოლო დროითი განზომილების მიხედვით - მუდმივსა და დროებითს.
 
მიგრაციისა და თავისუფლად გადაადგილების უფლება დასავლური ლიბერალურ-დემოკრატიული ღირებულებაა და ადამინის უფლებების უმნიშვნელოვანესი ელემენტია. ამიტომ დემოკრატიულ სახელმწიფოს არა აქვს უფლება თავის მოქალაქეებს აუკრძალოს ემიგრაციაში წასვლა. მეორე მხრივ, რიგი ქვეყნების (დასავლეთ ევროპა და ჩრ. ამერიკა) უმწვავესი პრობლემა გახდა უკონტროლო, არალეგალური მიგრაცია, რამაც უამრავი სიძნელე შექმნა და იძულებული გახადა ეს ქვეყნები, მკვეთრად შეეზღუდათ იმიგრაცია.
 
უკონტროლო მიგრაციულმა პროცესებმა ნეგატიური ზეგავლენა იქონია საქართველოს განვითარებაზეც. წამოიჭრა ისეთი პრობლემები, როგორიცაა დემოგრაფიული მდგომარეობის დამძიმება, კვალიფიციური კადრების გადინება და ინტელექტუალური პოტენციალის გაფლანგვა.
 
კარდინალური ცვლილებები მიგრაციის მართვის სფეროში 2004 წლიდან შეიმჩნევა, როდესაც საქართველოს ხელისუფლებამ, არსებული გამოწვევების საპასუხოდ, მიგრაციის პოლიტიკის ეფექტური მექანიზმების შექმნასა და განვითარებაზე დაიწყო ზრუნვა.
 
”საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 22 თებერვალის №34 დადგენილების მიხედვით, მიგრაციასთან დაკავშირებული გარკვეული საკითხების მართვა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს მიგრაციის, რეპატრიაციისა და ლტოლვილთა საკითხების დეპარტამენტს დაეკისრა. მიგრაციულ პროცესებთან დაკავშირებით დეპარტამენტის ამოცანებია: მიგრაციის საკითხებზე საქართველო–ევროკავშირს შორის მიმდინარე საერთაშორისო მოლაპარაკებებში მონაწილეობა სამინისტროს სახელით;კომპეტენციის ფარგლებში სამინისტროს სახელით მონაწილეობა „უნებართვოდ მცხოვრებ პირთა რეადმისიის შესახებ“ საქართველო–ევროკავშირს შორის ხელმოწერილი ხელშეკრულების იმპლემენტაციაში; კომპეტენციის ფარგლებში სამინისტროს სახელით მონაწილეობა „ვიზების გაცემის პროცედურების გამარტივების შესახებ“ საქართველო–ევროკავშირს შორის ხელმოწერილი ხელშეკრულების
საიმპლემენტაციო კომიტეტში; კომპეტენციის ფარგლებში სამინისტროს სახელით მონაწილეობა „მიგრაციის სახელმწიფო სტრატეგიის“ შემუშავებისა და მისი შემდგომი განხორციელების პროცესში; სამინისტროს სახელით კოორდინაციის გაწევა „მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის ფარგლებში“ შექმნილ „სარეინტეგრაციო საქმიანობის კონსოლიდაციის“ სამუშაო ჯგუფისათვის; ემიგრაციიდან დაბრუნებული საქართველოს მოქალაქეების საზოგადოებაში ღირსეული რეინტეგრაციის ხელშეწყობა; არალეგალური მიგრაციის პრევენციის მიზნით პოტენციური მიგრანტებისთვის კონსულტაციის გაწევა დანიშნულების ქვეყნებში მათი უფლებებისა და მოსალოდნელი საფრთხეების შესახებ;   მიგრაციის საკითხებისადმი მიძღვნილ საერთაშორისო კონფერენციებსა და ფორუმებში მონაწილეობის მიღება სამინისტროს სახელით; თანამშრომლობა მიგრაციის საკითხებზე მომუშავე დონორებთან, საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან; სტიქიური მოვლენებით გამოწვეული ეკომიგრაციული პროცესების ეფექტიანი მართვის სისტემის შემუშავება და რეალიზაციისათვის ხელშეწყობა. სტიქიით დაზარალებულთა მონაცემთა ბაზის სრულყოფა; სტიქიით დაზარალებული ოჯახების განსახლების პროგრამების განხორციელება; სტიქიური მოვლენებით დაზარალებული ოჯახებისათვის საბინაო ფონდის შექმნა;
                                                
”საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს მიგრაციის, რეპატრიაციისა და ლტოლვილთა საკითხების დეპარტამენტი, საქართველოს სხვა სახელმწიფო უწყებებთან ერთად აქტიურად იყო ჩართული ევროკავშირსა და საქართველოს შორის გამარტივებული სავიზო რეჟიმის და რეადმისიის საკითხებზე მიმდინარე მოლაპარაკებების პროცესში. ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ, სამშობლოში დაბრუნებული საქართველოს მოქალაქეებისთვის გათვალისწინებულია რეინტეგრაციის პროგრამები, რომელთა ფინანსური მხარდაჭერა უზრუნველყოფილია ევროკავშირის მიერ. არანაკლებ მნიშვნელოვანია ის გარემოება, რომ საქართველოს მოქალაქეთა გარკვეულ კატეგორიას გაუმარტივდა შენგენის ვიზის მიღების პროცედურები.

მიგრაციის პროცესების მართვის კოორდინაციის გაუმჯობესების მიზნით საქართველოს მთავრობის დადგენილებით 2010 წლის 13 ოქტომბერს შეიქმნა „მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისია“.
2011 წლის 25 თებერვალს „მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის“ გადაწყვეტილებით, ჩვენი სამინისტროს ხელმძღვანელობით შეიქმნა „სარეინტეგრაციო საკითხების კონსოლიდაციის“ თემატური სამუშაო ჯგუფი, შემდეგი შემადგენლობით: იუსტიციის სამინისტრო, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, შრომის, ჯანდაცვისა და სოცუზრუნველყოფის სამინისტრო, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი.
ჯგუფი კოორდინაციას უწევს დაბრუნებული მიგრანტების რეინტეგრაციისათვის ქვეყანაში მიმდინარე პროექტებსა და მიმართულებებს.

საქართველო-ევროკავშირს შორის გაფორმებული „მობილური პარტნიორობის“ ხელშეკრულების ფარგლებში 2011 წლიდან 2013 წლის ჩათვლით სამინისტროში განხორციელდა ევროკავშირის პროექტი „მიზნობრივი ინიციატივა საქართველოსთვის“. პროექტის ფარგლებში სამინისტროში შეიქმნა „მობილურობის ცენტრი“, რომელიც ანხორციელებდა ემიგრაციიდან დაბრუნებული საქართველოს მოქალაქეების რეინტეგრაციის მხარდაჭერას.
2014 წლიდან ვროკავშირის დაფინანსებული პროექტის     „More for More“-ის ფარგლებში სამინისტროში ფუნქციონირებდა მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის „მობილურობის ცენტრი“ და ბენეფიციარებს სთავაზობდა შემდეგი სახის მომსახურებას:

 • ჩამოსვლის შემდგომი პირველადი კონსულტირება, საჭიროების შეფასება და დახმარების შესაძლებლობების განსაზღვრა;
 • კონსულტაცია სამართლებრივ საკითხებზე;
 • გადამისამართება შესაბამის სახელმწიფო ან კერძო პროგრამებში (სამკურნალო დაწესებულებები, დასაქმების ცენტრები, პროფესიული განათლების ცენტრები და ა.შ)
 • კონსულტირება და დასაქმება, პროფესიული გადამზადების ჩათვლით, მომზადება დამსაქმებელთან გასაუბრებისათვის, ავტობიოგრაფიის მომზადებაში დახმარება;
 • დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა ახალ ჩამოსულ პირებისათვის, რომელთაც თავშესაფარი არ გააჩნიათ;
 • სამედიცინო დახმარება სიცოცხლისათვის საშიში მწვავე და ქრონიკული დაავადებების მქონე პაციენტებისათვის, მედიკამენტების შეძენა;
 • მცირე ბიზნესის დაწყების ხელშეწყობა პროექტის იმ მონაწილეებისათვის, რომელთაც გააჩნიათ შესაბამისი უნარ-ჩვევები, ტრეინინგების ბიზნესის დაწყებასა და სამომხმარებლო ბაზარზე  არსებული მდგომარეობის შესახებ;

2015 წლიდან სამინისტრო მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციასთან პარტნიორობით ახორციელებდა „საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა სარეინტეგრაციო დახმარების“ სახელმწიფო პროგრამას, რომლის ფარგლებშიც, იმ რეგიონებში, რომლებსაც სახელმწიფო პროგრამა არ ფარავდა, ფუნქციონირებდა „მობილურობის ცენტრები“. 2017 წლიდან, მას შემდეგ რაც სახელმწიფო პროგრამამ დაფარა საქართველოს მთელი ტერიტორია(ოკუპირებული ტერიტორიების გარდა), სამინისტრომ მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციისგან სრულად გადმოიბარა საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა რეინტეგრაციაზე ზრუნვის ვალდებულება და დამოუკიდებლად, სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით ახორციელებს „საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა სარეინტეგრაციო დახმარების“ სახელმწიფო პროგრამას.

 

 

 

 

 

ჩამოსვლის შემდგომი პირველადი კონსულტირება, საჭიროების შეფასება და დახმარების შესაძლებლობების განსაზღვრა;
კონსულტაცია სამართლებრივ საკითხებზე;
გადამისამართება შესაბამის სახელმწიფო ან კერძო პროგრამებში (სამკურნალო დაწესებულებები, დასაქმების ცენტრები, პროფესიული განათლების ცენტრები და ა.შ)
კონსულტირება და დასაქმება, პროფესიული გადამზადების ჩათვლით, მომზადება დამსაქმებელთან გასაუბრებისათვის, ავტობიოგრაფიის მომზადებაში დახმარება;
დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა ახალ ჩამოსულ პირებისათვის, რომელთაც თავშესაფარი არ გააჩნიათ;
სამედიცინო დახმარება სიცოცხლისათვის საშიში მწვავე და ქრონიკული დაავადებების მქონე პაციენტებისათვის, მედიკამენტების შეძენა;
მცირე ბიზნესის დაწყების ხელშეწყობა პროექტის იმ მონაწილეებისათვის, რომელთაც გააჩნიათ შესაბამისი უნარ-ჩვევები, ტრეინინგების ბიზნესის დაწყებასა და სამომხმარებლო ბაზარზე  არსებული მდგომარეობის შესახებ;

მიგრაციაგულისხმობსცალკეულიპირისანჯგუფისმიერსაცხოვრებელიადგილისშეცვლასგადასახლებისმიზეზებისადამიზნებისმიუხედავად. მიგრაციისგამომწვევიმიზეზებიშეიძლებაიყოსროგორცეკოლოგიურიკატასტროფებითუპოლიტიკურიმოტივები, ისეუკეთესიეკონომიკურიპერსპექტივები, ანპოლიტიკურიდაცულობაგადასახლებისადგილას.

განხორციელებისფორმისმიხედვითგამოყოფენნებაყოფლობითდაიძულებითმიგრაციას, ხოლოდროითიგანზომილებისმიხედვით - მუდმივსადადროებითს.
 
მიგრაციისადათავისუფლადგადაადგილებისუფლებადასავლურილიბერალურ-დემოკრატიულიღირებულებაადაადამინისუფლებებისუმნიშვნელოვანესიელემენტია. ამიტომდემოკრატიულსახელმწიფოსარააქვსუფლებათავისმოქალაქეებსაუკრძალოსემიგრაციაშიწასვლა. მეორემხრივ, რიგიქვეყნების (დასავლეთევროპადაჩრ. ამერიკა) უმწვავესიპრობლემაგახდაუკონტროლო, არალეგალურიმიგრაცია, რამაცუამრავისიძნელეშექმნადაიძულებულიგახადაესქვეყნები, მკვეთრადშეეზღუდათიმიგრაცია.
 
უკონტროლომიგრაციულმაპროცესებმანეგატიურიზეგავლენაიქონიასაქართველოსგანვითარებაზეც. წამოიჭრაისეთიპრობლემები, როგორიცაადემოგრაფიულიმდგომარეობისდამძიმება, კვალიფიციურიკადრებისგადინებადაინტელექტუალურიპოტენციალისგაფლანგვა.
 
კარდინალურიცვლილებებიმიგრაციისმართვისსფეროში 2004 წლიდანშეიმჩნევა, როდესაცსაქართველოსხელისუფლებამ, არსებულიგამოწვევებისსაპასუხოდ, მიგრაციისპოლიტიკისეფექტურიმექანიზმებისშექმნასადაგანვითარებაზედაიწყოზრუნვა.
 
საქართველოსოკუპირებულიტერიტორიებიდანიძულებითგადაადგილებულპირთა, განსახლებისადალტოლვილთასამინისტროსდებულებისდამტკიცებისშესახებსაქართველოსმთავრობის 2008 წლის 22 თებერვალის №34 დადგენილებისმიხედვით, მიგრაციასთანდაკავშირებულიგარკვეულისაკითხებისმართვასაქართველოსოკუპირებულიტერიტორიებიდანიძულებითგადაადგილებულპირთა, განსახლებისადალტოლვილთასამინისტროსმიგრაციის, რეპატრიაციისადალტოლვილთასაკითხებისდეპარტამენტსდაეკისრა. მიგრაციულპროცესებთანდაკავშირებითდეპარტამენტისამოცანებია: მიგრაციისსაკითხებზესაქართველოევროკავშირსშორისმიმდინარესაერთაშორისომოლაპარაკებებშიმონაწილეობასამინისტროსსახელით;კომპეტენციისფარგლებშისამინისტროსსახელითმონაწილეობაუნებართვოდმცხოვრებპირთარეადმისიისშესახებსაქართველოევროკავშირსშორისხელმოწერილიხელშეკრულებისიმპლემენტაციაში; კომპეტენციისფარგლებშისამინისტროსსახელითმონაწილეობავიზებისგაცემისპროცედურებისგამარტივებისშესახებსაქართველოევროკავშირსშორისხელმოწერილიხელშეკრულების
საიმპლემენტაციოკომიტეტში; კომპეტენციისფარგლებშისამინისტროსსახელითმონაწილეობამიგრაციისსახელმწიფოსტრატეგიისშემუშავებისადამისიშემდგომიგანხორციელებისპროცესში; სამინისტროსსახელითკოორდინაციისგაწევამიგრაციისსაკითხთასამთავრობოკომისიისფარგლებშიშექმნილსარეინტეგრაციოსაქმიანობისკონსოლიდაციისსამუშაოჯგუფისათვის; ემიგრაციიდანდაბრუნებულისაქართველოსმოქალაქეებისსაზოგადოებაშიღირსეულირეინტეგრაციისხელშეწყობა; არალეგალურიმიგრაციისპრევენციისმიზნითპოტენციურიმიგრანტებისთვისკონსულტაციისგაწევადანიშნულებისქვეყნებშიმათიუფლებებისადამოსალოდნელისაფრთხეებისშესახებ;   მიგრაციისსაკითხებისადმიმიძღვნილსაერთაშორისოკონფერენციებსადაფორუმებშიმონაწილეობისმიღებასამინისტროსსახელით; თანამშრომლობამიგრაციისსაკითხებზემომუშავედონორებთან, საერთაშორისოდაარასამთავრობოორგანიზაციებთან; სტიქიურიმოვლენებითგამოწვეულიეკომიგრაციულიპროცესებისეფექტიანიმართვისსისტემისშემუშავებადარეალიზაციისათვისხელშეწყობა. სტიქიითდაზარალებულთამონაცემთაბაზისსრულყოფა; სტიქიითდაზარალებულიოჯახებისგანსახლებისპროგრამებისგანხორციელება; სტიქიურიმოვლენებითდაზარალებულიოჯახებისათვისსაბინაოფონდისშექმნა;
                                                
საქართველოსოკუპირებულიტერიტორიებიდანიძულებითგადაადგილებულპირთა, განსახლებისადალტოლვილთასამინისტროსმიგრაციის, რეპატრიაციისადალტოლვილთასაკითხებისდეპარტამენტი, საქართველოსსხვასახელმწიფოუწყებებთანერთადაქტიურადიყოჩართულიევროკავშირსადასაქართველოსშორისგამარტივებულისავიზორეჟიმისდარეადმისიისსაკითხებზემიმდინარემოლაპარაკებებისპროცესში. ხელშეკრულებისგაფორმებისშემდეგ, სამშობლოშიდაბრუნებულისაქართველოსმოქალაქეებისთვისგათვალისწინებულიარეინტეგრაციისპროგრამები, რომელთაფინანსურიმხარდაჭერაუზრუნველყოფილიაევროკავშირისმიერ. არანაკლებმნიშვნელოვანიაისგარემოება, რომსაქართველოსმოქალაქეთაგარკვეულკატეგორიასგაუმარტივდაშენგენისვიზისმიღებისპროცედურები.

მიგრაციისპროცესებისმართვისკოორდინაციისგაუმჯობესებისმიზნითსაქართველოსმთავრობისდადგენილებით 2010 წლის 13 ოქტომბერსშეიქმნამიგრაციისსაკითხთასამთავრობოკომისია“.
2011
წლის 25 თებერვალსმიგრაციისსაკითხთასამთავრობოკომისიისგადაწყვეტილებით, ჩვენისამინისტროსხელმძღვანელობითშეიქმნასარეინტეგრაციოსაკითხებისკონსოლიდაციისთემატურისამუშაოჯგუფი, შემდეგიშემადგენლობით: იუსტიციისსამინისტრო, განათლებისადამეცნიერებისსამინისტრო, შრომის, ჯანდაცვისადასოცუზრუნველყოფისსამინისტრო, ეკონომიკისადამდგრადიგანვითარებისსამინისტრო, სოფლისმეურნეობისსამინისტრო, დიასპორისსაკითხებშისახელმწიფომინისტრისაპარატი
ჯგუფიკოორდინაციასუწევსდაბრუნებულიმიგრანტებისრეინტეგრაციისათვისქვეყანაშიმიმდინარეპროექტებსადამიმართულებებს.

საქართველო-ევროკავშირსშორისგაფორმებულიმობილურიპარტნიორობისხელშეკრულებისფარგლებში 2011 წლიდან 2013 წლისჩათვლითსამინისტროშიგანხორციელდაევროკავშირისპროექტიმიზნობრივიინიციატივასაქართველოსთვის“. პროექტისფარგლებშისამინისტროშიშეიქმნამობილურობისცენტრი“, რომელიცანხორციელებდაემიგრაციიდანდაბრუნებულისაქართველოსმოქალაქეებისრეინტეგრაციისმხარდაჭერას.
2014
წლიდანვროკავშირისდაფინანსებულიპროექტის     „More for More“-ისფარგლებშისამინისტროშიფუნქციონირებდა მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის მობილურობისცენტრიდაბენეფიციარებსსთავაზობდაშემდეგისახისმომსახურებას:

 • ჩამოსვლისშემდგომიპირველადიკონსულტირება, საჭიროებისშეფასებადადახმარებისშესაძლებლობებისგანსაზღვრა;
 • კონსულტაციასამართლებრივსაკითხებზე;
 • გადამისამართებაშესაბამისსახელმწიფოანკერძოპროგრამებში (სამკურნალოდაწესებულებები, დასაქმებისცენტრები, პროფესიულიგანათლებისცენტრებიდა.)
 • კონსულტირებადადასაქმება, პროფესიულიგადამზადებისჩათვლით, მომზადებადამსაქმებელთანგასაუბრებისათვის, ავტობიოგრაფიისმომზადებაშიდახმარება;
 • დროებითითავშესაფრითუზრუნველყოფაახალჩამოსულპირებისათვის, რომელთაცთავშესაფარიარგააჩნიათ;
 • სამედიცინოდახმარებასიცოცხლისათვისსაშიშიმწვავედაქრონიკულიდაავადებებისმქონეპაციენტებისათვის, მედიკამენტებისშეძენა;
 • მცირებიზნესისდაწყებისხელშეწყობაპროექტისიმმონაწილეებისათვის, რომელთაცგააჩნიათშესაბამისიუნარ-ჩვევები, ტრეინინგებისბიზნესისდაწყებასადასამომხმარებლობაზარზე  არსებულიმდგომარეობისშესახებ;

 

2015 წლიდან სამინისტრო მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციასთან პარტნიორობით ახორციელებდა „საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა სარეინტეგრაციო დახმარების“ სახელმწიფო პროგრამას, რომლის ფარგლებშიც, იმ რეგიონებში, რომლებსაც სახელმწიფო პროგრამა არ ფარავდა, ფუნქციონირებდა „მობილურობის ცენტრები“. 2017 წლიდან, მას შემდეგ რაც სახელმწიფო პროგრამამ დაფარა საქართველოს მთელი ტერიტორია(ოკუპირებული ტერიტორიების გარდა), სამინისტრომ მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციისგან სრულად გადმოიბარა საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა რეინტეგრაციაზე ზრუნვის ვალდებულება და დამოუკიდებლად, სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით ახორციელებს „საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა სარეინტეგრაციო დახმარების“ სახელმწიფო პროგრამას.

მიგრაცია გულისხმობს ცალკეული პირის ან ჯგუფის მიერ საცხოვრებელი ადგილის შეცვლას გადასახლების მიზეზებისა და მიზნების მიუხედავად. მიგრაციის გამომწვევი მიზეზები შეიძლება იყოს როგორც ეკოლოგიური კატასტროფები თუ პოლიტიკური მოტივები, ისე უკეთესი ეკონომიკური პერსპექტივები, ან პოლიტიკური დაცულობა გადასახლების ადგილას.

განხორციელების ფორმის მიხედვით გამოყოფენ ნებაყოფლობით და იძულებით მიგრაციას, ხოლო დროითი განზომილების მიხედვით - მუდმივსა და დროებითს.
 
მიგრაციისა და თავისუფლად გადაადგილების უფლება დასავლური ლიბერალურ-დემოკრატიული ღირებულებაა და ადამინის უფლებების უმნიშვნელოვანესი ელემენტია. ამიტომ დემოკრატიულ სახელმწიფოს არა აქვს უფლება თავის მოქალაქეებს აუკრძალოს ემიგრაციაში წასვლა. მეორე მხრივ, რიგი ქვეყნების (დასავლეთ ევროპა და ჩრ. ამერიკა) უმწვავესი პრობლემა გახდა უკონტროლო, არალეგალური მიგრაცია, რამაც უამრავი სიძნელე შექმნა და იძულებული გახადა ეს ქვეყნები, მკვეთრად შეეზღუდათ იმიგრაცია.
 
უკონტროლო მიგრაციულმა პროცესებმა ნეგატიური ზეგავლენა იქონია საქართველოს განვითარებაზეც. წამოიჭრა ისეთი პრობლემები, როგორიცაა დემოგრაფიული მდგომარეობის დამძიმება, კვალიფიციური კადრების გადინება და ინტელექტუალური პოტენციალის გაფლანგვა.
 
კარდინალური ცვლილებები მიგრაციის მართვის სფეროში 2004 წლიდან შეიმჩნევა, როდესაც საქართველოს ხელისუფლებამ, არსებული გამოწვევების საპასუხოდ, მიგრაციის პოლიტიკის ეფექტური მექანიზმების შექმნასა და განვითარებაზე დაიწყო ზრუნვა.
 
”საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 22 თებერვალის №34 დადგენილების მიხედვით, მიგრაციასთან დაკავშირებული გარკვეული საკითხების მართვა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს მიგრაციის, რეპატრიაციისა და ლტოლვილთა საკითხების დეპარტამენტს დაეკისრა. მიგრაციულ პროცესებთან დაკავშირებით დეპარტამენტის ამოცანებია: მიგრაციის საკითხებზე საქართველო–ევროკავშირს შორის მიმდინარე საერთაშორისო მოლაპარაკებებში მონაწილეობა სამინისტროს სახელით;კომპეტენციის ფარგლებში სამინისტროს სახელით მონაწილეობა „უნებართვოდ მცხოვრებ პირთა რეადმისიის შესახებ“ საქართველო–ევროკავშირს შორის ხელმოწერილი ხელშეკრულების იმპლემენტაციაში; კომპეტენციის ფარგლებში სამინისტროს სახელით მონაწილეობა „ვიზების გაცემის პროცედურების გამარტივების შესახებ“ საქართველო–ევროკავშირს შორის ხელმოწერილი ხელშეკრულების
საიმპლემენტაციო კომიტეტში; კომპეტენციის ფარგლებში სამინისტროს სახელით მონაწილეობა „მიგრაციის სახელმწიფო სტრატეგიის“ შემუშავებისა და მისი შემდგომი განხორციელების პროცესში; სამინისტროს სახელით კოორდინაციის გაწევა „მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის ფარგლებში“ შექმნილ „სარეინტეგრაციო საქმიანობის კონსოლიდაციის“ სამუშაო ჯგუფისათვის; ემიგრაციიდან დაბრუნებული საქართველოს მოქალაქეების საზოგადოებაში ღირსეული რეინტეგრაციის ხელშეწყობა; არალეგალური მიგრაციის პრევენციის მიზნით პოტენციური მიგრანტებისთვის კონსულტაციის გაწევა დანიშნულების ქვეყნებში მათი უფლებებისა და მოსალოდნელი საფრთხეების შესახებ;   მიგრაციის საკითხებისადმი მიძღვნილ საერთაშორისო კონფერენციებსა და ფორუმებში მონაწილეობის მიღება სამინისტროს სახელით; თანამშრომლობა მიგრაციის საკითხებზე მომუშავე დონორებთან, საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან; სტიქიური მოვლენებით გამოწვეული ეკომიგრაციული პროცესების ეფექტიანი მართვის სისტემის შემუშავება და რეალიზაციისათვის ხელშეწყობა. სტიქიით დაზარალებულთა მონაცემთა ბაზის სრულყოფა; სტიქიით დაზარალებული ოჯახების განსახლების პროგრამების განხორციელება; სტიქიური მოვლენებით დაზარალებული ოჯახებისათვის საბინაო ფონდის შექმნა;
                                                
”საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს მიგრაციის, რეპატრიაციისა და ლტოლვილთა საკითხების დეპარტამენტი, საქართველოს სხვა სახელმწიფო უწყებებთან ერთად აქტიურად იყო ჩართული ევროკავშირსა და საქართველოს შორის გამარტივებული სავიზო რეჟიმის და რეადმისიის საკითხებზე მიმდინარე მოლაპარაკებების პროცესში. ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ, სამშობლოში დაბრუნებული საქართველოს მოქალაქეებისთვის გათვალისწინებულია რეინტეგრაციის პროგრამები, რომელთა ფინანსური მხარდაჭერა უზრუნველყოფილია ევროკავშირის მიერ. არანაკლებ მნიშვნელოვანია ის გარემოება, რომ საქართველოს მოქალაქეთა გარკვეულ კატეგორიას გაუმარტივდა შენგენის ვიზის მიღების პროცედურები.

მიგრაციის პროცესების მართვის კოორდინაციის გაუმჯობესების მიზნით საქართველოს მთავრობის დადგენილებით 2010 წლის 13 ოქტომბერს შეიქმნა „მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისია“.
2011 წლის 25 თებერვალს „მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის“ გადაწყვეტილებით, ჩვენი სამინისტროს ხელმძღვანელობით შეიქმნა „სარეინტეგრაციო საკითხების კონსოლიდაციის“ თემატური სამუშაო ჯგუფი, შემდეგი შემადგენლობით: იუსტიციის სამინისტრო, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, შრომის, ჯანდაცვისა და სოცუზრუნველყოფის სამინისტრო, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი.
ჯგუფი კოორდინაციას უწევს დაბრუნებული მიგრანტების რეინტეგრაციისათვის ქვეყანაში მიმდინარე პროექტებსა და მიმართულებებს.

საქართველო-ევროკავშირს შორის გაფორმებული „მობილური პარტნიორობის“ ხელშეკრულების ფარგლებში 2011 წლიდან 2013 წლის ჩათვლით სამინისტროში განხორციელდა ევროკავშირის პროექტი „მიზნობრივი ინიციატივა საქართველოსთვის“. პროექტის ფარგლებში სამინისტროში შეიქმნა „მობილურობის ცენტრი“, რომელიც ანხორციელებდა ემიგრაციიდან დაბრუნებული საქართველოს მოქალაქეების რეინტეგრაციის მხარდაჭერას.
2014 წლიდან ვროკავშირის დაფინანსებული პროექტის     „More for More“-ის ფარგლებში სამინისტროში ფუნქციონირებდა მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის „მობილურობის ცენტრი“ და ბენეფიციარებს სთავაზობდა შემდეგი სახის მომსახურებას:

•    ჩამოსვლის შემდგომი პირველადი კონსულტირება, საჭიროების შეფასება და დახმარების შესაძლებლობების განსაზღვრა;
•    კონსულტაცია სამართლებრივ საკითხებზე;
•    გადამისამართება შესაბამის სახელმწიფო ან კერძო პროგრამებში (სამკურნალო დაწესებულებები, დასაქმების ცენტრები, პროფესიული განათლების ცენტრები და ა.შ)
•    კონსულტირება და დასაქმება, პროფესიული გადამზადების ჩათვლით, მომზადება დამსაქმებელთან გასაუბრებისათვის, ავტობიოგრაფიის მომზადებაში დახმარება;
•    დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა ახალ ჩამოსულ პირებისათვის, რომელთაც თავშესაფარი არ გააჩნიათ;
•    სამედიცინო დახმარება სიცოცხლისათვის საშიში მწვავე და ქრონიკული დაავადებების მქონე პაციენტებისათვის, მედიკამენტების შეძენა;
•    მცირე ბიზნესის დაწყების ხელშეწყობა პროექტის იმ მონაწილეებისათვის, რომელთაც გააჩნიათ შესაბამისი უნარ-ჩვევები, ტრეინინგების ბიზნესის დაწყებასა და სამომხმარებლო ბაზარზე  არსებული მდგომარეობის შესახებ;
 
2015 წლიდან სამინისტრო მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციასთან პარტნიორობით ახორციელებდა „საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა სარეინტეგრაციო დახმარების“ სახელმწიფო პროგრამას, რომლის ფარგლებშიც, იმ რეგიონებში, რომლებსაც სახელმწიფო პროგრამა არ ფარავდა, ფუნქციონირებდა „მობილურობის ცენტრები“. 2017 წლიდან, მას შემდეგ რაც სახელმწიფო პროგრამამ დაფარა საქართველოს მთელი ტერიტორია(ოკუპირებული ტერიტორიების გარდა), სამინისტრომ მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციისგან სრულად გადმოიბარა საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა რეინტეგრაციაზე ზრუნვის ვალდებულება და დამოუკიდებლად, სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით ახორციელებს „საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა სარეინტეგრაციო დახმარების“ სახელმწიფო პროგრამას.

მიგრაციის საკითხები - ზოგადი ინფორმაცია


 

 

მიგრაცია გულისხმობს ცალკეული პირის ან ჯგუფის მიერ საცხოვრებელი ადგილის შეცვლას გადასახლების მიზეზებისა და მიზნების მიუხედავად. მიგრაციის გამომწვევი მიზეზები შეიძლება იყოს როგორც ეკოლოგიური კატასტროფები თუ პოლიტიკური მოტივები, ისე უკეთესი ეკონომიკური პერსპექტივები, ან პოლიტიკური დაცულობა გადასახლების ადგილას.

განხორციელების ფორმის მიხედვით გამოყოფენ ნებაყოფლობით და იძულებით მიგრაციას, ხოლო დროითი განზომილების მიხედვით - მუდმივსა და დროებითს.
 
მიგრაციისა და თავისუფლად გადაადგილების უფლება დასავლური ლიბერალურ-დემოკრატიული ღირებულებაა და ადამინის უფლებების უმნიშვნელოვანესი ელემენტია. ამიტომ დემოკრატიულ სახელმწიფოს არა აქვს უფლება თავის მოქალაქეებს აუკრძალოს ემიგრაციაში წასვლა. მეორე მხრივ, რიგი ქვეყნების (დასავლეთ ევროპა და ჩრ. ამერიკა) უმწვავესი პრობლემა გახდა უკონტროლო, არალეგალური მიგრაცია, რამაც უამრავი სიძნელე შექმნა და იძულებული გახადა ეს ქვეყნები, მკვეთრად შეეზღუდათ იმიგრაცია.
 
უკონტროლო მიგრაციულმა პროცესებმა ნეგატიური ზეგავლენა იქონია საქართველოს განვითარებაზეც. წამოიჭრა ისეთი პრობლემები, როგორიცაა დემოგრაფიული მდგომარეობის დამძიმება, კვალიფიციური კადრების გადინება და ინტელექტუალური პოტენციალის გაფლანგვა.
 
კარდინალური ცვლილებები მიგრაციის მართვის სფეროში 2004 წლიდან შეიმჩნევა, როდესაც საქართველოს ხელისუფლებამ, არსებული გამოწვევების საპასუხოდ, მიგრაციის პოლიტიკის ეფექტური მექანიზმების შექმნასა და განვითარებაზე დაიწყო ზრუნვა.
 
”საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 22 თებერვალის №34 დადგენილების მიხედვით, მიგრაციასთან დაკავშირებული გარკვეული საკითხების მართვა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს მიგრაციის, რეპატრიაციისა და ლტოლვილთა საკითხების დეპარტამენტს დაეკისრა. მიგრაციულ პროცესებთან დაკავშირებით დეპარტამენტის ამოცანებია: მიგრაციის საკითხებზე საქართველო–ევროკავშირს შორის მიმდინარე საერთაშორისო მოლაპარაკებებში მონაწილეობა სამინისტროს სახელით;კომპეტენციის ფარგლებში სამინისტროს სახელით მონაწილეობა „უნებართვოდ მცხოვრებ პირთა რეადმისიის შესახებ“ საქართველო–ევროკავშირს შორის ხელმოწერილი ხელშეკრულების იმპლემენტაციაში; კომპეტენციის ფარგლებში სამინისტროს სახელით მონაწილეობა „ვიზების გაცემის პროცედურების გამარტივების შესახებ“ საქართველო–ევროკავშირს შორის ხელმოწერილი ხელშეკრულების
საიმპლემენტაციო კომიტეტში; კომპეტენციის ფარგლებში სამინისტროს სახელით მონაწილეობა „მიგრაციის სახელმწიფო სტრატეგიის“ შემუშავებისა და მისი შემდგომი განხორციელების პროცესში; სამინისტროს სახელით კოორდინაციის გაწევა „მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის ფარგლებში“ შექმნილ „სარეინტეგრაციო საქმიანობის კონსოლიდაციის“ სამუშაო ჯგუფისათვის; ემიგრაციიდან დაბრუნებული საქართველოს მოქალაქეების საზოგადოებაში ღირსეული რეინტეგრაციის ხელშეწყობა; არალეგალური მიგრაციის პრევენციის მიზნით პოტენციური მიგრანტებისთვის კონსულტაციის გაწევა დანიშნულების ქვეყნებში მათი უფლებებისა და მოსალოდნელი საფრთხეების შესახებ;   მიგრაციის საკითხებისადმი მიძღვნილ საერთაშორისო კონფერენციებსა და ფორუმებში მონაწილეობის მიღება სამინისტროს სახელით; თანამშრომლობა მიგრაციის საკითხებზე მომუშავე დონორებთან, საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან; სტიქიური მოვლენებით გამოწვეული ეკომიგრაციული პროცესების ეფექტიანი მართვის სისტემის შემუშავება და რეალიზაციისათვის ხელშეწყობა. სტიქიით დაზარალებულთა მონაცემთა ბაზის სრულყოფა; სტიქიით დაზარალებული ოჯახების განსახლების პროგრამების განხორციელება; სტიქიური მოვლენებით დაზარალებული ოჯახებისათვის საბინაო ფონდის შექმნა;
                                                
”საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს მიგრაციის, რეპატრიაციისა და ლტოლვილთა საკითხების დეპარტამენტი, საქართველოს სხვა სახელმწიფო უწყებებთან ერთად აქტიურად იყო ჩართული ევროკავშირსა და საქართველოს შორის გამარტივებული სავიზო რეჟიმის და რეადმისიის საკითხებზე მიმდინარე მოლაპარაკებების პროცესში. ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ, სამშობლოში დაბრუნებული საქართველოს მოქალაქეებისთვის გათვალისწინებულია რეინტეგრაციის პროგრამები, რომელთა ფინანსური მხარდაჭერა უზრუნველყოფილია ევროკავშირის მიერ. არანაკლებ მნიშვნელოვანია ის გარემოება, რომ საქართველოს მოქალაქეთა გარკვეულ კატეგორიას გაუმარტივდა შენგენის ვიზის მიღების პროცედურები.

მიგრაციის პროცესების მართვის კოორდინაციის გაუმჯობესების მიზნით საქართველოს მთავრობის დადგენილებით 2010 წლის 13 ოქტომბერს შეიქმნა „მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისია“.
2011 წლის 25 თებერვალს „მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის“ გადაწყვეტილებით, ჩვენი სამინისტროს ხელმძღვანელობით შეიქმნა „სარეინტეგრაციო საკითხების კონსოლიდაციის“ თემატური სამუშაო ჯგუფი, შემდეგი შემადგენლობით: იუსტიციის სამინისტრო, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, შრომის, ჯანდაცვისა და სოცუზრუნველყოფის სამინისტრო, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი.
ჯგუფი კოორდინაციას უწევს დაბრუნებული მიგრანტების რეინტეგრაციისათვის ქვეყანაში მიმდინარე პროექტებსა და მიმართულებებს.

საქართველო-ევროკავშირს შორის გაფორმებული „მობილური პარტნიორობის“ ხელშეკრულების ფარგლებში 2011 წლიდან 2013 წლის ჩათვლით სამინისტროში განხორციელდა ევროკავშირის პროექტი „მიზნობრივი ინიციატივა საქართველოსთვის“. პროექტის ფარგლებში სამინისტროში შეიქმნა „მობილურობის ცენტრი“, რომელიც ანხორციელებდა ემიგრაციიდან დაბრუნებული საქართველოს მოქალაქეების რეინტეგრაციის მხარდაჭერას.
2014 წლიდან ვროკავშირის დაფინანსებული პროექტის     „More for More“-ის ფარგლებში სამინისტროში ფუნქციონირებდა მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის „მობილურობის ცენტრი“ და ბენეფიციარებს სთავაზობდა შემდეგი სახის მომსახურებას:

 • ჩამოსვლის შემდგომი პირველადი კონსულტირება, საჭიროების შეფასება და დახმარების შესაძლებლობების განსაზღვრა;
 • კონსულტაცია სამართლებრივ საკითხებზე;
 • გადამისამართება შესაბამის სახელმწიფო ან კერძო პროგრამებში (სამკურნალო დაწესებულებები, დასაქმების ცენტრები, პროფესიული განათლების ცენტრები და ა.შ)
 • კონსულტირება და დასაქმება, პროფესიული გადამზადების ჩათვლით, მომზადება დამსაქმებელთან გასაუბრებისათვის, ავტობიოგრაფიის მომზადებაში დახმარება;
 • დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა ახალ ჩამოსულ პირებისათვის, რომელთაც თავშესაფარი არ გააჩნიათ;
 • სამედიცინო დახმარება სიცოცხლისათვის საშიში მწვავე და ქრონიკული დაავადებების მქონე პაციენტებისათვის, მედიკამენტების შეძენა;
 • მცირე ბიზნესის დაწყების ხელშეწყობა პროექტის იმ მონაწილეებისათვის, რომელთაც გააჩნიათ შესაბამისი უნარ-ჩვევები, ტრეინინგების ბიზნესის დაწყებასა და სამომხმარებლო ბაზარზე  არსებული მდგომარეობის შესახებ;

2015 წლიდან სამინისტრო მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციასთან პარტნიორობით ახორციელებდა „საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა სარეინტეგრაციო დახმარების“ სახელმწიფო პროგრამას, რომლის ფარგლებშიც, იმ რეგიონებში, რომლებსაც სახელმწიფო პროგრამა არ ფარავდა, ფუნქციონირებდა „მობილურობის ცენტრები“. 2017 წლიდან, მას შემდეგ რაც სახელმწიფო პროგრამამ დაფარა საქართველოს მთელი ტერიტორია(ოკუპირებული ტერიტორიების გარდა), სამინისტრომ მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციისგან სრულად გადმოიბარა საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა რეინტეგრაციაზე ზრუნვის ვალდებულება და დამოუკიდებლად, სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით ახორციელებს „საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა სარეინტეგრაციო დახმარების“ სახელმწიფო პროგრამას.

 

 

 

 

 

ჩამოსვლის შემდგომი პირველადი კონსულტირება, საჭიროების შეფასება და დახმარების შესაძლებლობების განსაზღვრა;
კონსულტაცია სამართლებრივ საკითხებზე;
გადამისამართება შესაბამის სახელმწიფო ან კერძო პროგრამებში (სამკურნალო დაწესებულებები, დასაქმების ცენტრები, პროფესიული განათლების ცენტრები და ა.შ)
კონსულტირება და დასაქმება, პროფესიული გადამზადების ჩათვლით, მომზადება დამსაქმებელთან გასაუბრებისათვის, ავტობიოგრაფიის მომზადებაში დახმარება;
დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა ახალ ჩამოსულ პირებისათვის, რომელთაც თავშესაფარი არ გააჩნიათ;
სამედიცინო დახმარება სიცოცხლისათვის საშიში მწვავე და ქრონიკული დაავადებების მქონე პაციენტებისათვის, მედიკამენტების შეძენა;
მცირე ბიზნესის დაწყების ხელშეწყობა პროექტის იმ მონაწილეებისათვის, რომელთაც გააჩნიათ შესაბამისი უნარ-ჩვევები, ტრეინინგების ბიზნესის დაწყებასა და სამომხმარებლო ბაზარზე  არსებული მდგომარეობის შესახებ;

მიგრაციაგულისხმობსცალკეულიპირისანჯგუფისმიერსაცხოვრებელიადგილისშეცვლასგადასახლებისმიზეზებისადამიზნებისმიუხედავად. მიგრაციისგამომწვევიმიზეზებიშეიძლებაიყოსროგორცეკოლოგიურიკატასტროფებითუპოლიტიკურიმოტივები, ისეუკეთესიეკონომიკურიპერსპექტივები, ანპოლიტიკურიდაცულობაგადასახლებისადგილას.

განხორციელებისფორმისმიხედვითგამოყოფენნებაყოფლობითდაიძულებითმიგრაციას, ხოლოდროითიგანზომილებისმიხედვით - მუდმივსადადროებითს.
 
მიგრაციისადათავისუფლადგადაადგილებისუფლებადასავლურილიბერალურ-დემოკრატიულიღირებულებაადაადამინისუფლებებისუმნიშვნელოვანესიელემენტია. ამიტომდემოკრატიულსახელმწიფოსარააქვსუფლებათავისმოქალაქეებსაუკრძალოსემიგრაციაშიწასვლა. მეორემხრივ, რიგიქვეყნების (დასავლეთევროპადაჩრ. ამერიკა) უმწვავესიპრობლემაგახდაუკონტროლო, არალეგალურიმიგრაცია, რამაცუამრავისიძნელეშექმნადაიძულებულიგახადაესქვეყნები, მკვეთრადშეეზღუდათიმიგრაცია.
 
უკონტროლომიგრაციულმაპროცესებმანეგატიურიზეგავლენაიქონიასაქართველოსგანვითარებაზეც. წამოიჭრაისეთიპრობლემები, როგორიცაადემოგრაფიულიმდგომარეობისდამძიმება, კვალიფიციურიკადრებისგადინებადაინტელექტუალურიპოტენციალისგაფლანგვა.
 
კარდინალურიცვლილებებიმიგრაციისმართვისსფეროში 2004 წლიდანშეიმჩნევა, როდესაცსაქართველოსხელისუფლებამ, არსებულიგამოწვევებისსაპასუხოდ, მიგრაციისპოლიტიკისეფექტურიმექანიზმებისშექმნასადაგანვითარებაზედაიწყოზრუნვა.
 
საქართველოსოკუპირებულიტერიტორიებიდანიძულებითგადაადგილებულპირთა, განსახლებისადალტოლვილთასამინისტროსდებულებისდამტკიცებისშესახებსაქართველოსმთავრობის 2008 წლის 22 თებერვალის №34 დადგენილებისმიხედვით, მიგრაციასთანდაკავშირებულიგარკვეულისაკითხებისმართვასაქართველოსოკუპირებულიტერიტორიებიდანიძულებითგადაადგილებულპირთა, განსახლებისადალტოლვილთასამინისტროსმიგრაციის, რეპატრიაციისადალტოლვილთასაკითხებისდეპარტამენტსდაეკისრა. მიგრაციულპროცესებთანდაკავშირებითდეპარტამენტისამოცანებია: მიგრაციისსაკითხებზესაქართველოევროკავშირსშორისმიმდინარესაერთაშორისომოლაპარაკებებშიმონაწილეობასამინისტროსსახელით;კომპეტენციისფარგლებშისამინისტროსსახელითმონაწილეობაუნებართვოდმცხოვრებპირთარეადმისიისშესახებსაქართველოევროკავშირსშორისხელმოწერილიხელშეკრულებისიმპლემენტაციაში; კომპეტენციისფარგლებშისამინისტროსსახელითმონაწილეობავიზებისგაცემისპროცედურებისგამარტივებისშესახებსაქართველოევროკავშირსშორისხელმოწერილიხელშეკრულების
საიმპლემენტაციოკომიტეტში; კომპეტენციისფარგლებშისამინისტროსსახელითმონაწილეობამიგრაციისსახელმწიფოსტრატეგიისშემუშავებისადამისიშემდგომიგანხორციელებისპროცესში; სამინისტროსსახელითკოორდინაციისგაწევამიგრაციისსაკითხთასამთავრობოკომისიისფარგლებშიშექმნილსარეინტეგრაციოსაქმიანობისკონსოლიდაციისსამუშაოჯგუფისათვის; ემიგრაციიდანდაბრუნებულისაქართველოსმოქალაქეებისსაზოგადოებაშიღირსეულირეინტეგრაციისხელშეწყობა; არალეგალურიმიგრაციისპრევენციისმიზნითპოტენციურიმიგრანტებისთვისკონსულტაციისგაწევადანიშნულებისქვეყნებშიმათიუფლებებისადამოსალოდნელისაფრთხეებისშესახებ;   მიგრაციისსაკითხებისადმიმიძღვნილსაერთაშორისოკონფერენციებსადაფორუმებშიმონაწილეობისმიღებასამინისტროსსახელით; თანამშრომლობამიგრაციისსაკითხებზემომუშავედონორებთან, საერთაშორისოდაარასამთავრობოორგანიზაციებთან; სტიქიურიმოვლენებითგამოწვეულიეკომიგრაციულიპროცესებისეფექტიანიმართვისსისტემისშემუშავებადარეალიზაციისათვისხელშეწყობა. სტიქიითდაზარალებულთამონაცემთაბაზისსრულყოფა; სტიქიითდაზარალებულიოჯახებისგანსახლებისპროგრამებისგანხორციელება; სტიქიურიმოვლენებითდაზარალებულიოჯახებისათვისსაბინაოფონდისშექმნა;
                                                
საქართველოსოკუპირებულიტერიტორიებიდანიძულებითგადაადგილებულპირთა, განსახლებისადალტოლვილთასამინისტროსმიგრაციის, რეპატრიაციისადალტოლვილთასაკითხებისდეპარტამენტი, საქართველოსსხვასახელმწიფოუწყებებთანერთადაქტიურადიყოჩართულიევროკავშირსადასაქართველოსშორისგამარტივებულისავიზორეჟიმისდარეადმისიისსაკითხებზემიმდინარემოლაპარაკებებისპროცესში. ხელშეკრულებისგაფორმებისშემდეგ, სამშობლოშიდაბრუნებულისაქართველოსმოქალაქეებისთვისგათვალისწინებულიარეინტეგრაციისპროგრამები, რომელთაფინანსურიმხარდაჭერაუზრუნველყოფილიაევროკავშირისმიერ. არანაკლებმნიშვნელოვანიაისგარემოება, რომსაქართველოსმოქალაქეთაგარკვეულკატეგორიასგაუმარტივდაშენგენისვიზისმიღებისპროცედურები.

მიგრაციისპროცესებისმართვისკოორდინაციისგაუმჯობესებისმიზნითსაქართველოსმთავრობისდადგენილებით 2010 წლის 13 ოქტომბერსშეიქმნამიგრაციისსაკითხთასამთავრობოკომისია“.
2011
წლის 25 თებერვალსმიგრაციისსაკითხთასამთავრობოკომისიისგადაწყვეტილებით, ჩვენისამინისტროსხელმძღვანელობითშეიქმნასარეინტეგრაციოსაკითხებისკონსოლიდაციისთემატურისამუშაოჯგუფი, შემდეგიშემადგენლობით: იუსტიციისსამინისტრო, განათლებისადამეცნიერებისსამინისტრო, შრომის, ჯანდაცვისადასოცუზრუნველყოფისსამინისტრო, ეკონომიკისადამდგრადიგანვითარებისსამინისტრო, სოფლისმეურნეობისსამინისტრო, დიასპორისსაკითხებშისახელმწიფომინისტრისაპარატი
ჯგუფიკოორდინაციასუწევსდაბრუნებულიმიგრანტებისრეინტეგრაციისათვისქვეყანაშიმიმდინარეპროექტებსადამიმართულებებს.

საქართველო-ევროკავშირსშორისგაფორმებულიმობილურიპარტნიორობისხელშეკრულებისფარგლებში 2011 წლიდან 2013 წლისჩათვლითსამინისტროშიგანხორციელდაევროკავშირისპროექტიმიზნობრივიინიციატივასაქართველოსთვის“. პროექტისფარგლებშისამინისტროშიშეიქმნამობილურობისცენტრი“, რომელიცანხორციელებდაემიგრაციიდანდაბრუნებულისაქართველოსმოქალაქეებისრეინტეგრაციისმხარდაჭერას.
2014
წლიდანვროკავშირისდაფინანსებულიპროექტის     „More for More“-ისფარგლებშისამინისტროშიფუნქციონირებდა მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის მობილურობისცენტრიდაბენეფიციარებსსთავაზობდაშემდეგისახისმომსახურებას:

 • ჩამოსვლისშემდგომიპირველადიკონსულტირება, საჭიროებისშეფასებადადახმარებისშესაძლებლობებისგანსაზღვრა;
 • კონსულტაციასამართლებრივსაკითხებზე;
 • გადამისამართებაშესაბამისსახელმწიფოანკერძოპროგრამებში (სამკურნალოდაწესებულებები, დასაქმებისცენტრები, პროფესიულიგანათლებისცენტრებიდა.)
 • კონსულტირებადადასაქმება, პროფესიულიგადამზადებისჩათვლით, მომზადებადამსაქმებელთანგასაუბრებისათვის, ავტობიოგრაფიისმომზადებაშიდახმარება;
 • დროებითითავშესაფრითუზრუნველყოფაახალჩამოსულპირებისათვის, რომელთაცთავშესაფარიარგააჩნიათ;
 • სამედიცინოდახმარებასიცოცხლისათვისსაშიშიმწვავედაქრონიკულიდაავადებებისმქონეპაციენტებისათვის, მედიკამენტებისშეძენა;
 • მცირებიზნესისდაწყებისხელშეწყობაპროექტისიმმონაწილეებისათვის, რომელთაცგააჩნიათშესაბამისიუნარ-ჩვევები, ტრეინინგებისბიზნესისდაწყებასადასამომხმარებლობაზარზე  არსებულიმდგომარეობისშესახებ;

 

2015 წლიდან სამინისტრო მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციასთან პარტნიორობით ახორციელებდა „საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა სარეინტეგრაციო დახმარების“ სახელმწიფო პროგრამას, რომლის ფარგლებშიც, იმ რეგიონებში, რომლებსაც სახელმწიფო პროგრამა არ ფარავდა, ფუნქციონირებდა „მობილურობის ცენტრები“. 2017 წლიდან, მას შემდეგ რაც სახელმწიფო პროგრამამ დაფარა საქართველოს მთელი ტერიტორია(ოკუპირებული ტერიტორიების გარდა), სამინისტრომ მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციისგან სრულად გადმოიბარა საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა რეინტეგრაციაზე ზრუნვის ვალდებულება და დამოუკიდებლად, სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით ახორციელებს „საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა სარეინტეგრაციო დახმარების“ სახელმწიფო პროგრამას.

მიგრაცია გულისხმობს ცალკეული პირის ან ჯგუფის მიერ საცხოვრებელი ადგილის შეცვლას გადასახლების მიზეზებისა და მიზნების მიუხედავად. მიგრაციის გამომწვევი მიზეზები შეიძლება იყოს როგორც ეკოლოგიური კატასტროფები თუ პოლიტიკური მოტივები, ისე უკეთესი ეკონომიკური პერსპექტივები, ან პოლიტიკური დაცულობა გადასახლების ადგილას.

განხორციელების ფორმის მიხედვით გამოყოფენ ნებაყოფლობით და იძულებით მიგრაციას, ხოლო დროითი განზომილების მიხედვით - მუდმივსა და დროებითს.
 
მიგრაციისა და თავისუფლად გადაადგილების უფლება დასავლური ლიბერალურ-დემოკრატიული ღირებულებაა და ადამინის უფლებების უმნიშვნელოვანესი ელემენტია. ამიტომ დემოკრატიულ სახელმწიფოს არა აქვს უფლება თავის მოქალაქეებს აუკრძალოს ემიგრაციაში წასვლა. მეორე მხრივ, რიგი ქვეყნების (დასავლეთ ევროპა და ჩრ. ამერიკა) უმწვავესი პრობლემა გახდა უკონტროლო, არალეგალური მიგრაცია, რამაც უამრავი სიძნელე შექმნა და იძულებული გახადა ეს ქვეყნები, მკვეთრად შეეზღუდათ იმიგრაცია.
 
უკონტროლო მიგრაციულმა პროცესებმა ნეგატიური ზეგავლენა იქონია საქართველოს განვითარებაზეც. წამოიჭრა ისეთი პრობლემები, როგორიცაა დემოგრაფიული მდგომარეობის დამძიმება, კვალიფიციური კადრების გადინება და ინტელექტუალური პოტენციალის გაფლანგვა.
 
კარდინალური ცვლილებები მიგრაციის მართვის სფეროში 2004 წლიდან შეიმჩნევა, როდესაც საქართველოს ხელისუფლებამ, არსებული გამოწვევების საპასუხოდ, მიგრაციის პოლიტიკის ეფექტური მექანიზმების შექმნასა და განვითარებაზე დაიწყო ზრუნვა.
 
”საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 22 თებერვალის №34 დადგენილების მიხედვით, მიგრაციასთან დაკავშირებული გარკვეული საკითხების მართვა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს მიგრაციის, რეპატრიაციისა და ლტოლვილთა საკითხების დეპარტამენტს დაეკისრა. მიგრაციულ პროცესებთან დაკავშირებით დეპარტამენტის ამოცანებია: მიგრაციის საკითხებზე საქართველო–ევროკავშირს შორის მიმდინარე საერთაშორისო მოლაპარაკებებში მონაწილეობა სამინისტროს სახელით;კომპეტენციის ფარგლებში სამინისტროს სახელით მონაწილეობა „უნებართვოდ მცხოვრებ პირთა რეადმისიის შესახებ“ საქართველო–ევროკავშირს შორის ხელმოწერილი ხელშეკრულების იმპლემენტაციაში; კომპეტენციის ფარგლებში სამინისტროს სახელით მონაწილეობა „ვიზების გაცემის პროცედურების გამარტივების შესახებ“ საქართველო–ევროკავშირს შორის ხელმოწერილი ხელშეკრულების
საიმპლემენტაციო კომიტეტში; კომპეტენციის ფარგლებში სამინისტროს სახელით მონაწილეობა „მიგრაციის სახელმწიფო სტრატეგიის“ შემუშავებისა და მისი შემდგომი განხორციელების პროცესში; სამინისტროს სახელით კოორდინაციის გაწევა „მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის ფარგლებში“ შექმნილ „სარეინტეგრაციო საქმიანობის კონსოლიდაციის“ სამუშაო ჯგუფისათვის; ემიგრაციიდან დაბრუნებული საქართველოს მოქალაქეების საზოგადოებაში ღირსეული რეინტეგრაციის ხელშეწყობა; არალეგალური მიგრაციის პრევენციის მიზნით პოტენციური მიგრანტებისთვის კონსულტაციის გაწევა დანიშნულების ქვეყნებში მათი უფლებებისა და მოსალოდნელი საფრთხეების შესახებ;   მიგრაციის საკითხებისადმი მიძღვნილ საერთაშორისო კონფერენციებსა და ფორუმებში მონაწილეობის მიღება სამინისტროს სახელით; თანამშრომლობა მიგრაციის საკითხებზე მომუშავე დონორებთან, საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან; სტიქიური მოვლენებით გამოწვეული ეკომიგრაციული პროცესების ეფექტიანი მართვის სისტემის შემუშავება და რეალიზაციისათვის ხელშეწყობა. სტიქიით დაზარალებულთა მონაცემთა ბაზის სრულყოფა; სტიქიით დაზარალებული ოჯახების განსახლების პროგრამების განხორციელება; სტიქიური მოვლენებით დაზარალებული ოჯახებისათვის საბინაო ფონდის შექმნა;
                                                
”საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს მიგრაციის, რეპატრიაციისა და ლტოლვილთა საკითხების დეპარტამენტი, საქართველოს სხვა სახელმწიფო უწყებებთან ერთად აქტიურად იყო ჩართული ევროკავშირსა და საქართველოს შორის გამარტივებული სავიზო რეჟიმის და რეადმისიის საკითხებზე მიმდინარე მოლაპარაკებების პროცესში. ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ, სამშობლოში დაბრუნებული საქართველოს მოქალაქეებისთვის გათვალისწინებულია რეინტეგრაციის პროგრამები, რომელთა ფინანსური მხარდაჭერა უზრუნველყოფილია ევროკავშირის მიერ. არანაკლებ მნიშვნელოვანია ის გარემოება, რომ საქართველოს მოქალაქეთა გარკვეულ კატეგორიას გაუმარტივდა შენგენის ვიზის მიღების პროცედურები.

მიგრაციის პროცესების მართვის კოორდინაციის გაუმჯობესების მიზნით საქართველოს მთავრობის დადგენილებით 2010 წლის 13 ოქტომბერს შეიქმნა „მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისია“.
2011 წლის 25 თებერვალს „მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის“ გადაწყვეტილებით, ჩვენი სამინისტროს ხელმძღვანელობით შეიქმნა „სარეინტეგრაციო საკითხების კონსოლიდაციის“ თემატური სამუშაო ჯგუფი, შემდეგი შემადგენლობით: იუსტიციის სამინისტრო, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, შრომის, ჯანდაცვისა და სოცუზრუნველყოფის სამინისტრო, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი.
ჯგუფი კოორდინაციას უწევს დაბრუნებული მიგრანტების რეინტეგრაციისათვის ქვეყანაში მიმდინარე პროექტებსა და მიმართულებებს.

საქართველო-ევროკავშირს შორის გაფორმებული „მობილური პარტნიორობის“ ხელშეკრულების ფარგლებში 2011 წლიდან 2013 წლის ჩათვლით სამინისტროში განხორციელდა ევროკავშირის პროექტი „მიზნობრივი ინიციატივა საქართველოსთვის“. პროექტის ფარგლებში სამინისტროში შეიქმნა „მობილურობის ცენტრი“, რომელიც ანხორციელებდა ემიგრაციიდან დაბრუნებული საქართველოს მოქალაქეების რეინტეგრაციის მხარდაჭერას.
2014 წლიდან ვროკავშირის დაფინანსებული პროექტის     „More for More“-ის ფარგლებში სამინისტროში ფუნქციონირებდა მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის „მობილურობის ცენტრი“ და ბენეფიციარებს სთავაზობდა შემდეგი სახის მომსახურებას:

•    ჩამოსვლის შემდგომი პირველადი კონსულტირება, საჭიროების შეფასება და დახმარების შესაძლებლობების განსაზღვრა;
•    კონსულტაცია სამართლებრივ საკითხებზე;
•    გადამისამართება შესაბამის სახელმწიფო ან კერძო პროგრამებში (სამკურნალო დაწესებულებები, დასაქმების ცენტრები, პროფესიული განათლების ცენტრები და ა.შ)
•    კონსულტირება და დასაქმება, პროფესიული გადამზადების ჩათვლით, მომზადება დამსაქმებელთან გასაუბრებისათვის, ავტობიოგრაფიის მომზადებაში დახმარება;
•    დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა ახალ ჩამოსულ პირებისათვის, რომელთაც თავშესაფარი არ გააჩნიათ;
•    სამედიცინო დახმარება სიცოცხლისათვის საშიში მწვავე და ქრონიკული დაავადებების მქონე პაციენტებისათვის, მედიკამენტების შეძენა;
•    მცირე ბიზნესის დაწყების ხელშეწყობა პროექტის იმ მონაწილეებისათვის, რომელთაც გააჩნიათ შესაბამისი უნარ-ჩვევები, ტრეინინგების ბიზნესის დაწყებასა და სამომხმარებლო ბაზარზე  არსებული მდგომარეობის შესახებ;
 
2015 წლიდან სამინისტრო მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციასთან პარტნიორობით ახორციელებდა „საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა სარეინტეგრაციო დახმარების“ სახელმწიფო პროგრამას, რომლის ფარგლებშიც, იმ რეგიონებში, რომლებსაც სახელმწიფო პროგრამა არ ფარავდა, ფუნქციონირებდა „მობილურობის ცენტრები“. 2017 წლიდან, მას შემდეგ რაც სახელმწიფო პროგრამამ დაფარა საქართველოს მთელი ტერიტორია(ოკუპირებული ტერიტორიების გარდა), სამინისტრომ მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციისგან სრულად გადმოიბარა საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა რეინტეგრაციაზე ზრუნვის ვალდებულება და დამოუკიდებლად, სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით ახორციელებს „საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა სარეინტეგრაციო დახმარების“ სახელმწიფო პროგრამას.

მიგრაცია გულისხმობს ცალკეული პირის ან ჯგუფის მიერ საცხოვრებელი ადგილის შეცვლას გადასახლების მიზეზებისა და მიზნების მიუხედავად. მიგრაციის გამომწვევი მიზეზები შეიძლება იყოს როგორც ეკოლოგიური კატასტროფები თუ პოლიტიკური მოტივები, ისე უკეთესი ეკონომიკური პერსპექტივები, ან პოლიტიკური დაცულობა გადასახლების ადგილას.

განხორციელების ფორმის მიხედვით გამოყოფენ ნებაყოფლობით და იძულებით მიგრაციას, ხოლო დროითი განზომილების მიხედვით - მუდმივსა და დროებითს.
 
მიგრაციისა და თავისუფლად გადაადგილების უფლება დასავლური ლიბერალურ-დემოკრატიული ღირებულებაა და ადამინის უფლებების უმნიშვნელოვანესი ელემენტია. ამიტომ დემოკრატიულ სახელმწიფოს არა აქვს უფლება თავის მოქალაქეებს აუკრძალოს ემიგრაციაში წასვლა. მეორე მხრივ, რიგი ქვეყნების (დასავლეთ ევროპა და ჩრ. ამერიკა) უმწვავესი პრობლემა გახდა უკონტროლო, არალეგალური მიგრაცია, რამაც უამრავი სიძნელე შექმნა და იძულებული გახადა ეს ქვეყნები, მკვეთრად შეეზღუდათ იმიგრაცია.
 
უკონტროლო მიგრაციულმა პროცესებმა ნეგატიური ზეგავლენა იქონია საქართველოს განვითარებაზეც. წამოიჭრა ისეთი პრობლემები, როგორიცაა დემოგრაფიული მდგომარეობის დამძიმება, კვალიფიციური კადრების გადინება და ინტელექტუალური პოტენციალის გაფლანგვა.
 
კარდინალური ცვლილებები მიგრაციის მართვის სფეროში 2004 წლიდან შეიმჩნევა, როდესაც საქართველოს ხელისუფლებამ, არსებული გამოწვევების საპასუხოდ, მიგრაციის პოლიტიკის ეფექტური მექანიზმების შექმნასა და განვითარებაზე დაიწყო ზრუნვა.
 
”საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 22 თებერვალის №34 დადგენილების მიხედვით, მიგრაციასთან დაკავშირებული გარკვეული საკითხების მართვა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს მიგრაციის, რეპატრიაციისა და ლტოლვილთა საკითხების დეპარტამენტს დაეკისრა. მიგრაციულ პროცესებთან დაკავშირებით დეპარტამენტის ამოცანებია: მიგრაციის საკითხებზე საქართველო–ევროკავშირს შორის მიმდინარე საერთაშორისო მოლაპარაკებებში მონაწილეობა სამინისტროს სახელით;კომპეტენციის ფარგლებში სამინისტროს სახელით მონაწილეობა „უნებართვოდ მცხოვრებ პირთა რეადმისიის შესახებ“ საქართველო–ევროკავშირს შორის ხელმოწერილი ხელშეკრულების იმპლემენტაციაში; კომპეტენციის ფარგლებში სამინისტროს სახელით მონაწილეობა „ვიზების გაცემის პროცედურების გამარტივების შესახებ“ საქართველო–ევროკავშირს შორის ხელმოწერილი ხელშეკრულების
საიმპლემენტაციო კომიტეტში; კომპეტენციის ფარგლებში სამინისტროს სახელით მონაწილეობა „მიგრაციის სახელმწიფო სტრატეგიის“ შემუშავებისა და მისი შემდგომი განხორციელების პროცესში; სამინისტროს სახელით კოორდინაციის გაწევა „მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის ფარგლებში“ შექმნილ „სარეინტეგრაციო საქმიანობის კონსოლიდაციის“ სამუშაო ჯგუფისათვის; ემიგრაციიდან დაბრუნებული საქართველოს მოქალაქეების საზოგადოებაში ღირსეული რეინტეგრაციის ხელშეწყობა; არალეგალური მიგრაციის პრევენციის მიზნით პოტენციური მიგრანტებისთვის კონსულტაციის გაწევა დანიშნულების ქვეყნებში მათი უფლებებისა და მოსალოდნელი საფრთხეების შესახებ;   მიგრაციის საკითხებისადმი მიძღვნილ საერთაშორისო კონფერენციებსა და ფორუმებში მონაწილეობის მიღება სამინისტროს სახელით; თანამშრომლობა მიგრაციის საკითხებზე მომუშავე დონორებთან, საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან; სტიქიური მოვლენებით გამოწვეული ეკომიგრაციული პროცესების ეფექტიანი მართვის სისტემის შემუშავება და რეალიზაციისათვის ხელშეწყობა. სტიქიით დაზარალებულთა მონაცემთა ბაზის სრულყოფა; სტიქიით დაზარალებული ოჯახების განსახლების პროგრამების განხორციელება; სტიქიური მოვლენებით დაზარალებული ოჯახებისათვის საბინაო ფონდის შექმნა;
                                                
”საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს მიგრაციის, რეპატრიაციისა და ლტოლვილთა საკითხების დეპარტამენტი, საქართველოს სხვა სახელმწიფო უწყებებთან ერთად აქტიურად იყო ჩართული ევროკავშირსა და საქართველოს შორის გამარტივებული სავიზო რეჟიმის და რეადმისიის საკითხებზე მიმდინარე მოლაპარაკებების პროცესში. ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ, სამშობლოში დაბრუნებული საქართველოს მოქალაქეებისთვის გათვალისწინებულია რეინტეგრაციის პროგრამები, რომელთა ფინანსური მხარდაჭერა უზრუნველყოფილია ევროკავშირის მიერ. არანაკლებ მნიშვნელოვანია ის გარემოება, რომ საქართველოს მოქალაქეთა გარკვეულ კატეგორიას გაუმარტივდა შენგენის ვიზის მიღების პროცედურები.

მიგრაციის პროცესების მართვის კოორდინაციის გაუმჯობესების მიზნით საქართველოს მთავრობის დადგენილებით 2010 წლის 13 ოქტომბერს შეიქმნა „მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისია“.
2011 წლის 25 თებერვალს „მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის“ გადაწყვეტილებით, ჩვენი სამინისტროს ხელმძღვანელობით შეიქმნა „სარეინტეგრაციო საკითხების კონსოლიდაციის“ თემატური სამუშაო ჯგუფი, შემდეგი შემადგენლობით: იუსტიციის სამინისტრო, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, შრომის, ჯანდაცვისა და სოცუზრუნველყოფის სამინისტრო, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი.
ჯგუფი კოორდინაციას უწევს დაბრუნებული მიგრანტების რეინტეგრაციისათვის ქვეყანაში მიმდინარე პროექტებსა და მიმართულებებს.

საქართველო-ევროკავშირს შორის გაფორმებული „მობილური პარტნიორობის“ ხელშეკრულების ფარგლებში 2011 წლიდან 2013 წლის ჩათვლით სამინისტროში განხორციელდა ევროკავშირის პროექტი „მიზნობრივი ინიციატივა საქართველოსთვის“. პროექტის ფარგლებში სამინისტროში შეიქმნა „მობილურობის ცენტრი“, რომელიც ანხორციელებდა ემიგრაციიდან დაბრუნებული საქართველოს მოქალაქეების რეინტეგრაციის მხარდაჭერას.
2014 წლიდან ვროკავშირის დაფინანსებული პროექტის     „More for More“-ის ფარგლებში სამინისტროში ფუნქციონირებდა მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის „მობილურობის ცენტრი“ და ბენეფიციარებს სთავაზობდა შემდეგი სახის მომსახურებას:

 • ჩამოსვლის შემდგომი პირველადი კონსულტირება, საჭიროების შეფასება და დახმარების შესაძლებლობების განსაზღვრა;
 • კონსულტაცია სამართლებრივ საკითხებზე;
 • გადამისამართება შესაბამის სახელმწიფო ან კერძო პროგრამებში (სამკურნალო დაწესებულებები, დასაქმების ცენტრები, პროფესიული განათლების ცენტრები და ა.შ)
 • კონსულტირება და დასაქმება, პროფესიული გადამზადების ჩათვლით, მომზადება დამსაქმებელთან გასაუბრებისათვის, ავტობიოგრაფიის მომზადებაში დახმარება;
 • დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა ახალ ჩამოსულ პირებისათვის, რომელთაც თავშესაფარი არ გააჩნიათ;
 • სამედიცინო დახმარება სიცოცხლისათვის საშიში მწვავე და ქრონიკული დაავადებების მქონე პაციენტებისათვის, მედიკამენტების შეძენა;
 • მცირე ბიზნესის დაწყების ხელშეწყობა პროექტის იმ მონაწილეებისათვის, რომელთაც გააჩნიათ შესაბამისი უნარ-ჩვევები, ტრეინინგების ბიზნესის დაწყებასა და სამომხმარებლო ბაზარზე  არსებული მდგომარეობის შესახებ;
2015 წლიდან სამინისტრო მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციასთან პარტნიორობით ახორციელებდა „საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა სარეინტეგრაციო დახმარების“ სახელმწიფო პროგრამას, რომლის ფარგლებშიც, იმ რეგიონებში, რომლებსაც სახელმწიფო პროგრამა არ ფარავდა, ფუნქციონირებდა „მობილურობის ცენტრები“. 2017 წლიდან, მას შემდეგ რაც სახელმწიფო პროგრამამ დაფარა საქართველოს მთელი ტერიტორია(ოკუპირებული ტერიტორიების გარდა), სამინისტრომ მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციისგან სრულად გადმოიბარა საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა რეინტეგრაციაზე ზრუნვის ვალდებულება და დამოუკიდებლად, სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით ახორციელებს „საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა სარეინტეგრაციო დახმარების“ სახელმწიფო პროგრამას.