საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო

ხშირად დასმული კითხვები დევნილთა შესახებ

1. ვის შეიძლება მიენიჭოს დევნილის სტატუსი?
პასუხი: დევნილად ითვლება საქართველოს მოქალაქე ან საქართველოში სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არმქონე პირი, რომელიც იძულებული გახდა დაეტოვებინა მუდმივი საცხოვრებელი ადგილი იმ მიზეზით, რომ უცხო ქვეყნის ოკუპაციის, აგრესიის, შეიარაღებული კონფლიქტის, საყოველთაო ძალადობის ან/და ადამიანის უფლებების  მასობრივი  დარღვევის გამო საფრთხე შეექმნა მის ან მისი ოჯახის წევრის სიცოცხლეს, ჯანმრთელობას ან თავისუფლებას ან/და ზემოაღნიშნული მიზეზის გათვალისწინებით შეუძლებელია მისი მუდმივ საცხოვრებელ ადგილზე დაბრუნება.

2. რა საბუთები უნდა დაერთოს დევნილის სტატუსის მოთხოვნის განაცხადს?
პასუხი: თქვენს მომართვასთან დაკავშირებით გაცნობებთ, რომ პირი დევნილად ცნობისა და დევნილის სტატუსის მინიჭების შესახებ განცხადებით მიმართავს სამინისტროს ან მის ტერიტორიულ ორგანოს. დევნილის სტატუსის მაძიებლის ცნობისა და შემდგომში სტატუსის მისანიჭებლად დევნილის სტატუსის მინიჭების მოთხოვნით განაცხადს თან უნდა დაერთოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

 1. საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობა;
 2. მისი ადგილობრივი მთავრობის წარმომადგენლობიდან ცნობა (მიენიშნოს თარიღი რომელ წლებში ცხოვრობდა მუდმივ მაცხოვრებლად იძულებით გადაადგილებამდე);
 3. ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან (დევნილის დროებითი რეგისტრაციის მისამართის);
 4. აღნიშნული ბინის მეპატრონის პირადობის მოწმობა;
 5. აღნიშნული ბინის მეპატრონის ნოტარიალური თანხმობა;
 6. დაბადების მოწმობა (სასურველია);
 7. უძრავი ქონების დეკლარაციის შევსების ცნობა (სასურველია);
 8. საქართველოს ეროვნული პასპორტი (სასურველია);
 9. ორმაგი მოქალაქეობის დამადასტურებელი საბუთი (თუ არსებობს, ეს არის საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს წერილი და საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება);
 10. ქორწინების მოწმობა (არსებობის შემთხვევაში);
 11. დამატებითი საბუთები ან/და სხვა დოკუმენტაცია.

ამის შემდგომ მოხდება განაცხადის განხილვა და დევნილობის ფაქტის დადგენა.

3. რა საბუთები უნდა დაერთოს ბავშვისთვის დევნილის სტატუსის მოთხოვნის განაცხადს?
პასუხი: თქვენს მომართვასთან დაკავშირებით გაცნობებთ, რომ ბავშვის დევნილად ცნობისა და დევნილის სტატუსის მინიჭების შესახებ განცხადებით მიმართავს სამინისტროს ან მის ტერიტორიულ ორგანოს. ბავშვისათვის დევნილის სტატუსის მინიჭების მოთხოვნით განაცხადს თან უნდა დაერთოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

 1. დევნილის სტატუსის მქონე მშობელის პირადობისა და დევნილის მოწმობის ასლები;
 2. შვილების დაბადების მოწმობის ასლები;
 3. არადევნილი მშობელის პირადობის მოწმობის ასლი;
 4. არადევნილი მშობელის ნოტარიული თანხმობა.

ამის შემდგომ მოხდება განაცხადის განხილვა და დევნილობის ფაქტის დადგენა.

4. შეკითხვა: რა საბუთებია საჭირო დევნილის გადამისამართებისათვის?
პასუხი: თქვენს მომართვასთან დაკავშირებით გაცნობებთ, რომ თუ დევნილი მისამართდება თავის საკუთარ, ან ნათესავის ბინაში, გადამისამართების  შესახებ განცხადებით მიმართავს სამინისტროს ან მის ტერიტორიულ ორგანოს. განაცხადს თან უნდა დაერთოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

 1. ბინის მესაკუთრის თანხმობა ნოტარიალურად დამოწმებული;
 2. ბინის მესაკუთრის საჯარო რეესტრის ამონაწერი;
 3. ბინის მესაკუთრის პირადობის მოწმობა;
 4. დევნილი ოჯახის წევრების პირადობის და დევნილის მოწმობები.

კომპაქტურად დარეგისტრირების შემთხვევაში საჭიროა ობიექტის მესაკუთრის თანხმობა.

5. როგორ  მოხდება თავშესაფრის გარეშე დარჩენილი დევნილების განსახლება?
პასუხი: სამინისტრო დევნილების გრძელვადიანი საცხოვრებელი ფართებით უზრუნველყოფის პროცესის განხორციელების პრინციპების, კრიტერიუმებისა და პროცედურების შესაბამისად ახორციელებს აპლიკაციების (ანკეტების) შევსებას დევნილთა გრძელვადიანი განსახლების მიზნით. აპლიკაციების შევსების შემდეგ, შესაბამისი კომისია განიხილავს ანკეტირების შედეგებს და დევნილებს მიენიჭებათ შესაბამისი ქულები კრიტერიუმების გათვალისწინებით.
აღნიშნულიდან გამომდინარე,  დევნილი ოჯახები, რომლებიც ამ ეტაპისთვის არ არიან დაკმაყოფილებულნი ფართით, მათი განსახლების ადგილების შესაბამისად  შეავსებენ სააპლიკაციო ფორმებს სამინისტროს მიერ გამოცხადებული ჩასახლების ობიექტების მიხედვით. ქ. თბილისში, ვაჟა შაველას 16-ში განაცხადს შეავსებენ მხოლოდ ის დევნილი ოჯახები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან ქ. თბილისში 2013 წლის 1 ივნისამდე, ხოლო რეგიონებში დამისამართებული დევნილები ბინის მიღების შესახებ განაცხადს შეავსებენ სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოებში.
მინიჭებული ქულების თაობაზე ინფორმაცია დევნილებს ეცნობებათ წერილობით, კონკრეტული ობიექტის განხილვის დასრულების შემდგომ. მიღებული ქულების შესახებ ინფორმაციის გაგება შესაძლებელია  ცხელი ხაზის, დევნილთა მისარები ცენტრისა და რეგიონებში სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოების საშუალებით. დაბალი ქულების მქონე დევნილთა დაკმაყოფილება მოხდება 2015 და მომდევნო წლებში.

პროცესის მიმდინარეობის შესახებ ინფორმაცია გაიჟღერებს საინფორმაციო საშუალებებით.

6. როგორ ხდება სამინისტროს თანამდებობის პირებთან შეხვედრაზე ჩაწერა?
პასუხი: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრის მოადგილეები და დევნილთა საკითხების დეპარტამენტის უფროსი მათთან შეხვედრის მსურველთათვის მიღების ოფიციალური დღეები შემოიღეს. მიღებაზე ჩაწერას უზრუნველყოფს სამინისტროს ცხელი ხაზი.

7. როგორ მოხდება დევნილთა შემწეობის დარიცხვა დევნილის შემოსავლების გათვალისწინებით?
პასუხი: დევნილის   შემწეობა    შეწყდება მომდევნო თვის პირველ რიცხვში, თუ დევნილის დასაბეგრი შემოსავალი თვეში შეადგენს 1250 ლარს ან მეტს, რაც დასტურდება საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული უფლებამოსილი ორგანოს შესაბამისი მონაცემებით. განიხილება ყოველი თვე და თითიეული დევნილი პირი და არა მთელი ოჯახი.

8. როგორ ხდება დევნილთათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაცემა?
პასუხი:  ერთჯერადი ფულადი დახმარება გაიცემა იმ დევნილ ოჯახებზე, რომლებიც მოგვმართავენ დახმარების თაობაზე განცხადებით, არიან უკიდურესად მძიმე ეკონომიურ მდგომარეობაში და აქვთ სამედიცინო ხარჯების საჭიროება. შემოტანილ განცხადებებს განიხილავს,  მდგომარეობას სწავლობს და თანხის გაცემის თაობაზე გადაწყვეტილებას იღებს დევნილთა საკითხების შემსწავლელი კომისია, რომლის სხდომაც ტარდება თვეში ერთხელ.

9. გასცემს თუ არა სამინისტრო ფულად კომპენსაციას დევნილთა გრძელვადიანი განსახლების მიზნით?
პასუხი:   დღეის მდგომარეობით სამინისტროს მიერ, ფულადი კომპენსაცია არ გაიცემა.

10. გაიცემა თუ არა სამინისტროს მიერ ქირის საკომპენსაციო თანხა იმ დევნილთათვის, რომლების დღემდე ცხოვრობენ ქირით?
პასუხი: ქირის კომპენსაციასთან დაკავშირებულ ყველა განცხადებას ინდივიდუალურად განიხილავს დევნილთა საკითხების შემსწავლელი კომისია და შესაბამისი კრიტერიუმების გათვალისწინებით (მოკვლევა ადგილზე მისვლით, ცხოვრობს თუ არა დევნილი ქირით, არის თუ არა ოჯახი სოციალურად დაუცველი და სხვ.) ღებულობს გადაწყვეტილებას, ბინის ქირის საკომპენსაციო თანხის გაცემაზე.

11. განიხილება თუ არა ხელმეორედ იმ დევნილთა განაცხადები, რომელთაც სხვადასხვა დროს სახელმწიფოსა ან კერძო ინვესტორისაგან მიიღეს ბინა ან ფულადი კომპენსაცია?
პასუხი: დევნილთა ოჯახები, რომლებსაც სახელმწიფოს ან კერძო ინვესტორის მიერ, დევნილის სტატუსიდან გამომდინარე მიღებული აქვთ საცხოვრებელი ფართი ანდა საცხოვრებელი ფართის სანაცვლოდ ფულადი კომპენსაცია, ჩაითვლებიან როგორც სახელმწიფოს მიერ დევნილთა გრძელვადიანი საცხოვრებელით უზრუნველყოფის ფარგლებში დაკმაყოფილებულნი და მათი ხელახლა დაკმაყოფილების საკითხი სახელმწიფოს მიერ აღარ განიხილება. (საქ.მთავრობის 2013 წ. 23 მაისის №483 განკარგულება).

12. დაუფინანსებს თუ არა სწავლის საფასურს დევნილ სტუდენტებს სამინისტრო?
პასუხი: იმის გამო, რომ სამინისტროს ფინანსური რესურსები მთლიანად მიმართულია ბინების მშენენლობაზე, რათა მოხდეს დევნილთა გრძელვადიანი განსახლება, ამიტომ ამ ეტაპზე სამინისტრო სტუდენტებს სწავლის საფასურს ვერ დაუფინანსებს.