მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა საკითხები

მაია ბელიაშვილი

 

m.beliashvili@mra.gov.ge
  მაია ბელიაშვილი

დევნილთა მისაღები ცენტრის (სამმართველოს) უფროსიდაბადების თარიღი: 25 სექტემბერი, 1963 წ.

დაბადების ადგილი: რუსთავი,  საქართველო;

ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი.

   

სამუშაო გამოცდილება:

2014 წლის 1 იანვრიდან - დღემდე - საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს დევნილთა საკითხების დეპარტამენტის დევნილთა მისაღები ცენტრის სამმართველოს უფროსი;
2006 წ.-დან - 31.12,2013 წ. - საქართველოს ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტრო, დევნილთა საკითხების დეპარტამენტი, სოციალურ საკითხთა სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი;
1998–2006 წწ. - აკად. გ.წერეთლის სახელობის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი, ახალი და უახლესი ისტორიის განყოფილების მეცნიერ-თანამშრომელი;
1993–1997 წწ. - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, ეროვნულ ურთიერთობათა კვლევის ცენტრის მეცნიერ-თანამშრომელი;  
1988-1990 წწ. - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, კორექტორი;

განათლება:

1983-1988 წწ. - ივ. ჯავახიშვილისსახელობისთბილისისსახელმწიფოუნივერსიტეტი, აღმოსავლეთმცოდნეობისფაკულტეტი- ირანისისტორია;
1989-1992 წწ. - აკად. გ.წერეთლისსახელობისაღმოსავლეთმცოდნეობისინსტიტუტი, დასწრებულისწავლებისასპირანტურა, სპეციალობა: მსოფლიოისტორია.

ტრენინგი, კურსი, სემინარი:

07.1999-08.1999 ირანის ისლამური რესპუბლიკა, თეირანის ლიტერატურის ინსტიტუტი,  ენის კვალიფიკაციის ამაღლების კურსები;
18-22 ოქტ. 2010წ. კვალიფიკაციის ამაღლების მუდმივმოქმედი სემინარი- საქმისწარმოების ერთიანი წესები და დაწესებულებათა არქივების მუშაობის ძირითადი წესები;
23.03 - 29.03 2011 წ, კურსი წერისა და პრეზენტაციის უნარები- ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური განვითარებისა და უწყვეტი განათლების ცენტრი;
03.02 - 05.03 2012 წ. კურსი პროექტის მართვა- ტრენინგებისა და კონსულტაციის ცენტრი;
31.05 - 01.06 2014 წ. „მომხმარებლის სტანდარტები მისაღები ცენტრისათვის და გაბრაზებულ მოქალაქეებთან ურთიერთობა და სტრესის მართვა“.
სამეცნიერო ნაშრომები/სტატიები. 4 ნაშრომი

კომპიუტერული პროგრამები

MS Office.

ენები:

ქართული (მშობლიური), რუსული (სრულყოფილად), სპარსული (კარგად), ინგლისური (დამაკმაყოფილებელად).

 

07.1999-08.1999ირანისისლამურირესპუბლიკა, თეირანისლიტერატურისინსტიტუტიენისკვალიფიკაციისამაღლებისკურსები;

18-22 ოქტომბერი-2010წელი კვალიფიკაციის ამაღლების მუდმივმოქმედი სემინარი- საქმისწარმოების ერთიანი წესები და დაწესებულებათა არქივების მუშაობის ძირითადი წესები;

23.03-29.03.2011 წელი კურსი წერისა და პრეზენტაციის უნარები- ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური განვითარებისა და უწყვეტი განათლების ცენტრი;

03.02.- 05.03-2012 წელი კურსი პროექტის მართვა- ტრენინგებისა და კონსულტაციის ცენტრი;

31.05-01.06.2014 წელი „მომხმარებლის სტანდარტები მისაღები ცენტრისათვის და გაბრაზებულ მოქალაქეებთან ურთიერთობა და სტრესის მართვა“.

07.1999-08.1999ირანისისლამურირესპუბლიკა, თეირანისლიტერატურისინსტიტუტიენისკვალიფიკაციისამაღლებისკურსები;

18-22 ოქტომბერი-2010წელი კვალიფიკაციის ამაღლების მუდმივმოქმედი სემინარი- საქმისწარმოების ერთიანი წესები და დაწესებულებათა არქივების მუშაობის ძირითადი წესები;

23.03-29.03.2011 წელი კურსი წერისა და პრეზენტაციის უნარები- ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური განვითარებისა და უწყვეტი განათლების ცენტრი;

03.02.- 05.03-2012 წელი კურსი პროექტის მართვა- ტრენინგებისა და კონსულტაციის ცენტრი;

31.05-01.06.2014 წელი „მომხმარებლის სტანდარტები მისაღები ცენტრისათვის და გაბრაზებულ მოქალაქეებთან ურთიერთობა და სტრესის მართვა“.

07.1999-08.1999 ირანის ისლამური რესპუბლიკა, თეირანის ლიტერატურის ინსტიტუტი,  ენის კვალიფიკაციის ამაღლების კურსები;
18-22 ოქტომბერი-2010წელი კვალიფიკაციის ამაღლების მუდმივმოქმედი სემინარი- საქმისწარმოების ერთიანი წესები და დაწესებულებათა არქივების მუშაობის ძირითადი წესები;
23.03-29.03.2011 წელი კურსი წერისა და პრეზენტაციის უნარები- ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური განვითარებისა და უწყვეტი განათლების ცენტრი;
03.02.- 05.03-2012 წელი კურსი პროექტის მართვა- ტრენინგებისა და კონსულტაციის ცენტრი;
31.05-01.06.2014 წელი „მომხმარებლის სტანდარტები მისაღები ცენტრისათვის და გაბრაზებულ მოქალაქეებთან ურთიერთობა და სტრესის მართვა“.

მაია