მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა საკითხები

გოგუცა გურული

 

g.guruli@mra.gov.ge
  გოგუცა გურული
ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე
   


სამუშაო გამოცდილება:

02. 2008 - დღემდე: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო. ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე; 2005 - 02.2008 საქართველოს ლტოლვილთა და განსახლების სამი-ნისტრო. მინისტრის აპარატის უფროსი;
1996 - 2005: საქართველოს პარლამენტი, აგრარულ საკითხთა კო-მიტეტის აპარატის უფროსი;
1982 - 1996: საქართველოს ნიადაგმცოდნეობის, აგროქიმიისა და მელიორაციის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი, მეცნიერ-თანამშრომელი;
1973 - 1974; თბილისის ვაქცინებისა და შრატების სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი, ლაბორანტი.

განათლება:

2006 - 2007: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საერთა-შორისო სამართალმცოდნეობა, მაგისტრატურა;
1974 - 1979: საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი (წარჩინებით), სპეციალობა - ნიადაგმცოდნე;
1979 - 1982: საქართველოს ნიადაგმცოდნეობის, აგროქიმიისა და მელიორაციის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი, ასპირანტურა.

ტრენინგი / კურსი / სემინარი

1997 TACIS - ის კურსი “პერსონალის მართვა”
2002 USAID- ის კურსი ”საკანონმდებლო პროცედურები”
2002 - 2004 ინგლისური ენის ცენტრი (ELC), ინგლისური ენის კურსები
2003 N NDI -ის კურსი "საკომიტეტო მუშაობის გამოცდილება საქართველოს პარლამენტსა და აშშ-ს კონგრესში"
2003 NDI -ის კურსი "კანონშემოქმედებითი საქმიანობის პროცესში საკანონმდებლო და აღმასრულებელ ხელისუფლებას შორის ურთიერთობა"
2004 UNDP-ის კურსი “საკანონმდებლო პროცედურები”
2004 "UNDP-ის კურსი “პერსონალის მართვა საჯარო სამსახურში” 2009 "პარტნიორები-საქართველო"-ს ტრენინგი "ეფექტური კომუნიკაცია"
2009 "ტრენინგების და კონსულტაციების ცენტრი"-ს (CTC) კურსი "ადამიანური რესურსების მართვა"
2010 "პარტნიორები-საქართველო"-ს ტრენინგი "კონფლიქტის მართვა"
2010 "პარტნიორები-საქართველო"-ს ტრენინგი "მედიაცია"
2010 -2013 ინგლისური ენის კურსი ქალანის მეთოდით
2010 – 2011 Delta Learning- ის კომპიუტერული სწავლების კურსი (76 სთ): MS Windows; MS Office Word 2007; MS Office Outlook 2007; MS Office PowerPoint 2007, MS Office Excel 2007; MS Visio 2007
2011 "ზოგადი მენეჯმენტი და კომუნიკაცია"
2011 "შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ტრენინგ-პროგრამა "ლიდერობა და ეფექტური კომუნიკაცია"
2012 "საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრისა და გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) ტრენინგი "საჯარო ინფორმაცია: არსებული პრაქტიკა და ახალი გამოწვევები"
2012 "ტრენინგების და კონსულტაციების ცენტრი"-ს (CTC) კურსი "პროექტის მართვა"
2012 "ტრენინგების და კონსულტაციების ცენტრი"-ს (CTC) კურსი „ტრენერების ტრენინგი“
2013 - გაეროს ქალთა ორგანიზაციისა და ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ტრენინგი „ქალთა ყველა ფორმის დისკრიმინაციის აღკვეთის შესახებ კონვენცია და გენდერული თანასწორობის პრინციპები“.

სამეცნიერო ნაშრომები / სტატიები

• დისერტაცია - ჭიათურის მარგანეცის საბადოს რეკულტივირებული ნიადაგებ-ის შემადგენლობა, თვისებები და რეჟიმული მაჩვენებლები, 1985 წ.
• 30 სამეცნიერო სტატია.
• 7 რელიგიური ხასიათის ბროშურა.


სამეცნიერო ხარისხი:


სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა კანდიდატი,
1985 წ. საკლასო ჩინი:
პირველი კლასის მრჩეველი, 2002 წ.

კომპიუტერული პროგრამები:

MS Office (Excel 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Word 2007, Visio 2007)

ენები:

ქართული (მშობლიური), რუსული, ინგლისური.