მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა საკითხები

მანანა გორდულაძე

 

m.gorduladze@mra.gov.ge
  მანანა გორდულაძე

საქმისწარმოების სამმართველოს უფროსიდაბადებისთარიღი: 27 ნოემბერი, 1960წ.

დაბადების ადგილი: ქ.თბილისი, საქართველო

ოჯახურიმდგომარეობა: დაოჯახებული

   

 

სამუშაო გამოცდილება:

02.2008 - დღემდე: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო,
ადმინისტრაციული დეპარტამენტის საქმისწარმოების სამმართველოს უფროსი;
10.2006 - 02.2008: მინისტრის აპარატის საქმისწარმოების სამმართველოს უფროსი;
01.2006 - 10.2006: მინისტრის აპარატის საქმისწარმოების სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი;
12.2005 - 01.2006: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო. უფროსი სპეციალისტი;
02.2005 - 09.2005: საქართველოს სტანდარტიზაციის, მეტროლოგიისა და სერტიფიკაციისეროვნული სააგენტო, აკრედიტაციის დეპარტამენტის სპეციალისტი. აკრედიტაციის ექსპერტი;
09.2003 - 12.2004: სსიპ “აკრედიტაციის ეროვნული ორგანო”, მთავარი სპეციალისტი. აკრედიტაციის ექსპერტი;
01.2002 - 09.2003: საქსტანდარტი, აკრედიტაციისა და ლიცენზირების სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი. აკრედიტაციის ექსპერტი;
09.2001 - 12.2001: “საქართველოს იურისტთა ასოციაცია- XXI”, ადვოკატი;
01.2001 - 09.2001: ისანი-სამგორის რაიონის გამგეობა, საბინაო კომუნალური გაერთიანებისკადრების ინსპექტორი;
06.1999 - 12.2000: საქალაქო მეურნეობის სამგორის რაიონული სამსახური, კადრების ინსპექტორი;
04.1992 - 06.1999: კეთილმოწყობისა და კომუნალური მეურნეობის სამსახური, კადრების ინსპექტორი;
10.1991 - 04.1992: სამგორის რაიონის პრეფექტურა, საქმეთა მმართველობის ინსპექტორი;
09.1985 - 10.1991: საქარხნო რაიონის აღმასკომი, საორგანიზაციო განყოფილების ინსტრუქტორი;
10.1977 - 08.1978: ტრესტ “წყალსაშენმასალები”, რკინა-ბეტონის ქარხნის ლაბორატორიის მუშა.

განათლება:

1996 -2000: სოხუმის მენეჯერთა ინსტიტუტი,
იურიდიული ფაკულტეტი /წარჩინებით. სპეციალობა -სამართალმცოდნეობა;
1978 - 1983: საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, ქიმიური ტექნოლოგიის ფაკულტეტი,კვალიფიკაცია _ ინჟინერ-ტექნოლოგ ქიმიკოსი
კვალიფიკაცია: აკრედიტაციის ექსპერტი.

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Word, Excel, Internet.

ენები:

ქართული (მშობლიური), რუსული (კარგად). 

.თბილისი, საქართველო
დაოჯახებული
დაოჯახებული
02.2008 - დღემდესაქართველოსოკუპირებულიტერიტორიებიდანიძულებითგადაადგილებულპირთა, განსახლებისადალტოლვილთასამინისტრო,
ადმინისტრაციულიდეპარტამენტისსაქმისწარმოებისსამმართველოსუფროსი;
10.2006 - 02.2008
მინისტრისაპარატისსაქმისწარმოებისსამმართველოსუფროსი;
01.2006 - 10.2006
მინისტრისაპარატისსაქმისწარმოებისსამმართველოსმთავარისპეციალისტი;
12.2005 - 01.2006
საქართველოსოკუპირებულიტერიტორიებიდანიძულებითგადაადგილებულპირთა, განსახლებისადალტოლვილთასამინისტრო. უფროსისპეციალისტი;
02.2005 - 09.2005
საქართველოსსტანდარტიზაციის, მეტროლოგიისადასერტიფიკაციისეროვნულისააგენტო, აკრედიტაციისდეპარტამენტისსპეციალისტი. აკრედიტაციისექსპერტი;
09.2003 - 12.2004
სსიპაკრედიტაციისეროვნულიორგანო”, მთავარისპეციალისტი. აკრედიტაციისექსპერტი;
01.2002 - 09.2003
საქსტანდარტი, აკრედიტაციისადალიცენზირებისსამმართველოსუფროსისპეციალისტი. აკრედიტაციისექსპერტი;
09.2001 - 12.2001 “
საქართველოსიურისტთაასოციაცია- XXI”, ადვოკატი;
01.2001 - 09.2001
ისანი-სამგორისრაიონისგამგეობა, საბინაოკომუნალურიგაერთიანებისკადრებისინსპექტორი;
06.1999 - 12.2000
საქალაქომეურნეობისსამგორისრაიონულისამსახური, კადრებისინსპექტორი;
04.1992 - 06.1999
კეთილმოწყობისადაკომუნალურიმეურნეობისსამსახური, კადრებისინსპექტორი;
10.1991 - 04.1992
სამგორისრაიონისპრეფექტურა, საქმეთამმართველობისინსპექტორი;
09.1985 - 10.1991
საქარხნორაიონისაღმასკომი, საორგანიზაციოგანყოფილებისინსტრუქტორი;
10.1977 - 08.1978
ტრესტწყალსაშენმასალები”, რკინა-ბეტონისქარხნისლაბორატორიისმუშა.
დაბადების თარიღი: 27 ნოემბერი, 1960წ.
დაბადების ადგილი: ქ.თბილისი, საქართველო
ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული

სამუშაო გამოცდილება:

02.2008 - დღემდე საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო,
ადმინისტრაციული დეპარტამენტის საქმისწარმოების სამმართველოს უფროსი;
10.2006 - 02.2008 მინისტრის აპარატის საქმისწარმოების სამმართველოს უფროსი;
01.2006 - 10.2006 მინისტრის აპარატის საქმისწარმოების სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი;
12.2005 - 01.2006 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო. უფროსი სპეციალისტი;
02.2005 - 09.2005 საქართველოს სტანდარტიზაციის, მეტროლოგიისა და სერტიფიკაციისეროვნული სააგენტო, აკრედიტაციის დეპარტამენტის სპეციალისტი. აკრედიტაციის ექსპერტი;
09.2003 - 12.2004 სსიპ “აკრედიტაციის ეროვნული ორგანო”, მთავარი სპეციალისტი. აკრედიტაციის ექსპერტი;
01.2002 - 09.2003 საქსტანდარტი, აკრედიტაციისა და ლიცენზირების სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი. აკრედიტაციის ექსპერტი;
09.2001 - 12.2001 “საქართველოს იურისტთა ასოციაცია- XXI”, ადვოკატი;
01.2001 - 09.2001 ისანი-სამგორის რაიონის გამგეობა, საბინაო კომუნალური გაერთიანებისკადრების ინსპექტორი;
06.1999 - 12.2000 საქალაქო მეურნეობის სამგორის რაიონული სამსახური, კადრების ინსპექტორი;
04.1992 - 06.1999 კეთილმოწყობისა და კომუნალური მეურნეობის სამსახური, კადრების ინსპექტორი;
10.1991 - 04.1992 სამგორის რაიონის პრეფექტურა, საქმეთა მმართველობის ინსპექტორი;
09.1985 - 10.1991 საქარხნო რაიონის აღმასკომი, საორგანიზაციო განყოფილების ინსტრუქტორი;
10.1977 - 08.1978 ტრესტ “წყალსაშენმასალები”, რკინა-ბეტონის ქარხნის ლაბორატორიის მუშა.

განათლება:

1996 -2000 სოხუმის მენეჯერთა ინსტიტუტი,
იურიდიული ფაკულტეტი /წარჩინებით. სპეციალობა -სამართალმცოდნეობა;

1978 - 1983 საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, ქიმიური ტექნოლოგიის ფაკულტეტი,კვალიფიკაცია _ ინჟინერ-ტექნოლოგ ქიმიკოსი
კვალიფიკაცია: აკრედიტაციის ექსპერტი.

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:
Word, Excel, Internet.

ენები: ქართული (მშობლიური), რუსული (კარგად).