მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა საკითხები

ლევან გრიგალაშვილი

 

l.grigalashvili@mra.gov.ge
  ლევან გრიგალაშვილი

აღრიცხვა-ანგარიშების სამმართველოს უფროსიდაბადების თარიღი: 11 იანვარი, 1954 წ.

დაბადების ადგილი: ხარაგაულის რაიონი

ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული

   

პროფესიული გამოცდილება:

2012 - დღემდე - საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებილ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო:  საბიუჯეტო დეპარტამენტის  უფროსი სპეციალისტის მოვალეობის შემსრულებელი;  აღრიცხვა- ანგარიშგების სამმართველოს უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი;
2005-2011წწ. - საქართველელოს კონტროლის პალატა:  წ. მთავარი კონტროლიორი, მთავარი სპეციალისტი, უფროსი აუდიტორი;
1985-2005 წ - საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო: ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების სამმართველოს უფროსი ბუღალტერ-ექსპერტი, სამმართველოს უფროსი, დეპერტამენტის დირექტორი;
20/05/2002-12/08/2002წწ. - საქართველოს სახელმწოფო ქონების მართვის სამინისტრო-სამსახურის უფროსი ;
ინდივიდუალური აუდიტორიული საქმიანობა,საქართველოს პარლამენტთან არსებული აუდიტორული საქმიანობის საბჭოს სერთიფიკატი:ზ N 5/375;
სალექციო-პედაგოგიური საქმიანობა- ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუღალტრო აღრიცხვისა და აუდიტის კათედრის პროფესორი, თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის სრული პროფესორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი.

განათლება:

1977წ. - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სააღრიცხვო-ეკონომიკური ფაკულტეტი (წარჩინებით) - ეკონომისტი,  ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი.

კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები, ტრენინგები:


 1. ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების საგადასახადო ორგანოების მუშაკთა სასწავლო ცენტრი  -  „კაპიტალზე გადასახადები“(ანკარა, თურქეთი) 1994 წ.
 2. ნიუ იორკის საქალაქო უნივერსიტეტი, ბარუხის კოლეჯი,  პროგრამა  -  „აღრიცხვა და ფინანსური მენეჯმენტი“ (აშშ) 1994 წ.
 3. კერძო სექტორის განვითარების ცენტრი -„ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო პრინციპები“ (სტამბული, თურქეთი)1995წ.
 4. „საბუღალტრო  აღრიცხვის მეთოდოლოგიის საკოორდინაციო საბჭოს სამუშაო ჯგუფის სემინარი“ (სტამბული, თურქეთი) 1997წ.
 5. „ასოციაციებისა და თვითრეგულირებადი ორგანიზაციების განვითარების პრობლემები დსთ ქვეყნებში“ (პარიზი, საფრანგეთი)1998წ.
 6. საგადასახადო ცენტრი -„რისკის ანალიზი და სპეციალური საკითხები საგადასახადო აუდიტში“  (ანკარა, თურქეთი)2000წ.
 7. საქართველოს დამოუკიდებელ ბუღალტერთა და აუდიტორთა კავშირი - „სასწავლო კურსი ფინანსურ აღრიცხვაში ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტებით“ (თბილისი)2003წ.
 8. „გერმანიისა და საერთაშორისო ფინანსური კონტროლის საფუძვლები“ (თბილისი) 2007წ.


გამოცემული სახელმძღვანელოები:

 1. ლ. გრიგალაშვილი –„ბუღალტრული აღრიცხვა საზოგადოებრივი კვების კოოპერატივებში“. გამომცემლობა „საქართველო,“ თბ, 1991.
 2. ლ. გრიგალაშვილი –„როგორ ჩავატაროთ აუდიტი“. გამომცემლობა  „ფინანსები,“ თბ.,  1995.
 3. ლ. გრიგალაშვილი –„როგორ შევადგინოთ ბალანსი“. გამომცემლობა „ფინანსები,“ თბ.,  1997.
 4. ლ. გრიგალაშვილი „ბუღალტრული აღრიცხვა“. - (ფ. ანანიაშვილის    და   ვ. ბურდულის თანაავტორობით)  გამომცემლობა „მეცნიერება“, თბ, 1997.
 5. ლ. გრიგალაშვილი –„გადასახადების აღრიცხვა საერთაშორისო    სტანდარტებით“. გამომცემლობა „ბიზნეს კურიერი“, თბ, 2001.
 6. ლ. გრიგალაშვილი –„ბუღალტრული    ანგარიშგების   შედგენის   წესები    საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით“. გამომცემლობა „ფინანსები“, თბ., 2002.
 7. ლ. გრიგალაშვილი –„ბუღალტრული აღრიცხვა  საჯარო სამართლის      დაწესებულებებში“.  გამომცემლობა „მეცნიერება“, თბ., 2004.
 8. ლ. გრიგალაშვილი –„საბიუჯეტო ორგანიზაციებისა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირების ბუღალტრული აღრიცხვა“. გამომცემლობა
 9. „ბიუჯეტების დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების ბუღალტრული აღრიცხვის ანგარიშთა გეგმა და ბუღალტრული გატარებები“ (გ. სახოკიას თანაავტორობით). თბ. 2006.
 10. ლ. გრიგალაშვილი –„აღრიცხვა და გადასახადები“. გაეროს განვითარების პროგრამისა და საქართველოს კონტროლის პალატის პროექტი „სახელმწიფო კონტროლის სისტემის ქმედუნარიანობის გაძლიერება“ (საქართველოს კონტროლის პალატის სასწავლო ცენტრი) თბ., 2007.   
 11. ლ. გრიგალაშვილი - საბიუჯეტო ორგანიზაციების ბუღალტრული აღრიცხვა. თბ., 2009.
 12. ლ. გრიგალაშვილი - ბუღალტრული აღრიცხვა(პრაქტიკული სახელმძღვანელო-თვითმასწავლებელი). გამომცემლობა `ლეთა~, თბ., 2010.
 13. ლ. გრიგალაშვილი - საბიუჯეტო ორგანიზაციების ბუღალტრული აღრიცხვა. თბ. 2011წ.

ენები:

ქართული (მშობლიური), რუსული და გერმანული

 

კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები, ტრენინგები:
ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების საგადასახადო ორგანოების მუშაკთა სასწავლო ცენტრი  -  „კაპიტალზე გადასახადები“(ანკარა, თურქეთი) 1994 წ.
ნიუ იორკის საქალაქო უნივერსიტეტი, ბარუხის კოლეჯი,  პროგრამა  -  „აღრიცხვა და ფინანსური მენეჯმენტი“ (აშშ) 1994 წ.
კერძო სექტორის განვითარების ცენტრი -„ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო პრინციპები“ (სტამბული, თურქეთი)1995წ.
„საბუღალტრო  აღრიცხვის მეთოდოლოგიის საკოორდინაციო საბჭოს სამუშაო ჯგუფის სემინარი“ (სტამბული, თურქეთი) 1997წ.
„ასოციაციებისა და თვითრეგულირებადი ორგანიზაციების განვითარების პრობლემები დსთ ქვეყნებში“ (პარიზი, საფრანგეთი)1998წ.
საგადასახადო ცენტრი -„რისკის ანალიზი და სპეციალური საკითხები საგადასახადო აუდიტში“  (ანკარა, თურქეთი)2000წ.
საქართველოს დამოუკიდებელ ბუღალტერთა და აუდიტორთა კავშირი - „სასწავლო კურსი ფინანსურ აღრიცხვაში ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტებით“ (თბილისი)2003წ.
„გერმანიისა და საერთაშორისო ფინანსური კონტროლის საფუძვლები“ (თბილისი) 2007წ.

X
გამოცემული სახელმძღვანელოები:
ლ. გრიგალაშვილი –„ბუღალტრული აღრიცხვა საზოგადოებრივი კვების კოოპერატივებში“. გამომცემლობა `საქართველო,~ თბ, 1991.
ლ. გრიგალაშვილი –„როგორ ჩავატაროთ აუდიტი“. გამომცემლობა  `ფინანსები,~ თბ.,  1995.
ლ. გრიგალაშვილი –„როგორ შევადგინოთ ბალანსი“. გამომცემლობა `ფინანსები,~ თბ.,  1997.
ლ. გრიგალაშვილი „ბუღალტრული აღრიცხვა“. - (ფ. ანანიაშვილის    და   ვ. ბურდულის თანაავტორობით)  გამომცემლობა `მეცნიერება~, თბ, 1997.
ლ. გრიგალაშვილი –„გადასახადების აღრიცხვა საერთაშორისო    სტანდარტებით“. გამომცემლობა `ბიზნეს კურიერი~, თბ, 2001.
ლ. გრიგალაშვილი –„ბუღალტრული    ანგარიშგების   შედგენის   წესები    საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით“. გამომცემლობა `ფინანსები~, თბ., 2002.
ლ. გრიგალაშვილი –„ბუღალტრული აღრიცხვა  საჯარო სამართლის      დაწესებულებებში“.  გამომცემლობა `მეცნიერება~, თბ., 2004.
ლ. გრიგალაშვილი –„საბიუჯეტო ორგანიზაციებისა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირების ბუღალტრული აღრიცხვა“. გამომცემლობა
„ბიუჯეტების დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების ბუღალტრული აღრიცხვის ანგარიშთა გეგმა და ბუღალტრული გატარებები“ (გ. სახოკიას თანაავტორობით). თბ. 2006.
ლ. გრიგალაშვილი –„აღრიცხვა და გადასახადები“. გაეროს განვითარების პროგრამისა და საქართველოს კონტროლის პალატის პროექტი `სახელმწიფო კონტროლის სისტემის ქმედუნარიანობის გაძლიერება~ (საქართველოს კონტროლის პალატის სასწავლო ცენტრი) თბ., 2007.   
ლ. გრიგალაშვილი - საბიუჯეტო ორგანიზაციების ბუღალტრული აღრიცხვა. თბ., 2009.
ლ. გრიგალაშვილი - ბუღალტრული აღრიცხვა(პრაქტიკული სახელმძღვანელო-თვითმასწავლებელი). გამომცემლობა `ლეთა~, თბ., 2010.
ლ. გრიგალაშვილი - საბიუჯეტო ორგანიზაციების ბუღალტრული აღრიცხვა. თბ. 2011წ.