მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა საკითხები

ელექტრონული ბიბლიოთეკა

  

       
 ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის შესახებ


სახელმძღვანელო პრინციპები იძულებით გადაადგილების შესახებ დაბრუნებამდე ღირსეულ პირობებში ინფორმაცია საქართველოს დევნილთა უფლებებისა და შეღავათების შესახებ
       
 საინფორმაციო ბროშურა
მიზნობრივი ინიციატივა საქართველოსთვის ... იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა მიმართ სახელმწიფო სტრატეგია პარტნიორობა მობილურობისათვისევროკავშირი - საქართველო
       
საკუთრების გადაცემისა და კოლექტიური ცენტრების რეაბილიტაციის შესახებ  ახალი სახლი ახალი ცხოვრებისათვის თბილისში, პრივატიზებულ კომპაქტურ ჩასახლებებშიბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების დაფუძნების შესახებ რეპატრიაციასთან დაკავშირებული სამართლებრივი საკითხები
       
საარსებოსაშუალებებისა და სასურსათო უსაფრთხოებისმონიტორინგი მიგრანტთა საინფორმაციო საკონსულტაციო ცენტრები UNHCR საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო
       
2008 წლის კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულთა მხარდაჭერის პროგრამები  ითხვები, რომელსაც ხშირად სვამენ იძულებით გადაადგილებული პირები (დევნილები) უწყებაშაშორისი მუდმივმოქმედი კომიტეტის სქემა