მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა საკითხები

1.5 ადმინისტრაციული ორგანოს ხელმძღვანელის, მოადგილეების, სტრუქტურული ერთეულების ...

განთავსების თარიღი: 29.08.2014მინისტრი - სოზარ სუბარი;

მინისტრის მოადგილეები:

 

სტრუქტურული ერთეულები:

დეპარტამენტები;

სამმართველო;

განყოფილება;

  • საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში უგზო-უკვლოდ დაკარგულ მებრძოლთა
    მოძიებისა და მათი ოჯახის წევრების უფლებების დაცვის განყოფილება;

ტერიტორიული ორგანოები:

X
  • განსახლებისობიექტებისტექნიკურიზედამხედველობისდეპარტამენტი;