მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა საკითხები

1.2 ადმინისტრაციული ორგანოსა და მისი სტრუქტურული ერთეულების/ტერიტორიული ორგანოების საქმიანობის მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტები (დებულება/წესდება, შინაგანაწესი)

 

 


საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს დებულება
განთავსების თარიღი: 19.04.2017


სამინისტროს შინაგანაწესი
განთავსების თარიღი: 19.04.2017


შიდა აუდიტის დეპარტამენტის დებულება
განთავსების თარიღი: 19.04.2017


საფინანსო დეპარტამენტის დებულება
განთავსების თარიღი: 19.04.2017


საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის დებულება
განთავსების თარიღი: 19.04.2017


მიგრაციის, რეპატრიაციისა და ლტოლვილთა საკითხების დეპარტამენტის დებულება
განთავსების თარიღი: 19.04.2017


იურიდიული დეპარტამენტის დებულება
განთავსების თარიღი: 19.04.2017


დევნილთა საკითხების დეპარტამენტის დებულება
განთავსების თარიღი: 19.04.2017


ადმინისტრაციული დეპარტამენტის დებულება
განთავსების თარიღი: 19.04.2017


საზოგადოებასა და მასმედიასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის დებულება
განთავსების თარიღი: 19.04.2017


ტექნიკური ზედამხედველობის დეპარტამენტის დებულება
განთავსების თარიღი: 19.04.2017


ადამიანური რესურსების მართვისა და განვითარების სამმართველოს დებულება
განთავსების თარიღი: 19.04.2017


ტერიტორიული ორგანოების დებულება
განთავსების თარიღი: 19.04.2017


ეკომიგრანტთა საკითხების დეპარტამენტის დებულება
განთავსების თარიღი: 19.04.2017


დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს დებულება
განთავსების თარიღი: 19.04.2017