მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა საკითხები

1.4 ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ შემუშავებული სტრატეგიები, კონცეფციები და სამოქმედო გეგმები

 


დევნილთა მიმართ 2017-2018 წწ. სახელმწიფო სტრატეგიის განხორციელების სამოქმედო გეგმა

[განთავსების თარიღი: 19.04.2017]


დევნილთა მიმართ სახელმწიფო სტრატეგია


დევნილთა გრძელვადიანი საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის წესის, კრიტერიუმები

[განთავსების თარიღი: 08.06.2018]


იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის - დევნილთათვის საარსებო წყაროებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის სტრატეგიის დამტკიცების შესახე
[განთავსების თარიღი: 26.02.2015]


იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის - დევნილთათვის საარსებო წყაროებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის სტრატეგიის განხორციელების 2015-2016 წწ. სამოქმედო გეგმა
[განთავსების თარიღი: 26.02.2015]


იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის - დევნილთა მიმართ 2015-2016 წლებში სახელმწიფო სტრატეგიის განხორციელების სამოქმედო გეგმა
[განთავსების თარიღი: 26.02.2015]


 სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და გადაადგილებას დაქვემდებარებული ოჯახების განსახლების წესი
[განთავსების თარიღი: 19.04.2017]


2016-2020 წლების მიგრაციის სტრატეგია 


დევნილთა მიმართ 2015-2016 წლების სამოქმედო გეგმა 


რეპატრიაციის შესახებ სახელმწიფო სტრატეგია 


საარსებო წყაროებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის სტრატეგია