მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა საკითხები

6.1 ნორმატიული აქტები, რომლებიც უშუალოდ არის დაკავშირებული ადმინისტრაციული ორგანოს საქმიანობასთან

 


კანონი დევნილთა შესახებ
განთავსების თარიღი: 08.07.2014


კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ


კანონი ქონებრივი რესტიტუციისა და კომპენსაციის შესახებ


კანონი ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსების შესახებ
განთავსების თარიღი: 08.07.2014


კანონი  ამნისტიის შესახებ (დევნილის მოწმობის შესაბამისი ყალბი დოკუმენტის დამზადებასთან, შეძენასთან, გასაღების ან გამოყენების მიზნით შენახვასთან, გასაღებასთან, გამოყენებასთან ... )
განთავსების თარიღი: 21.03.2014


კანონი ყოფილი სსრკ-ის მიერ XX საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოს სსრ-იდან იძულებით გადასახლებულ პირთა რეპატრიაციის შესახებ.
განთავსების თარიღი: 08.07.2014


ბრძანება ორგანიზებულად განსახლების ობიექტების ადმინისტრაციის, საყოფაცხოვრებო და კომუნალური მომსახურების ხარჯების განსაზღვრისა და ხელშეკრულების გასაფორმებლად საჭირო დოკუმენტაციის ნუსხის დამტკიცები


ბრძანება დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს დებულების დამტკიცების შესახებ


ბრძანება თავშესაფრის მაძიებლის ცნობის ფორმა, მისი გაცემისა და შეცვლის წესის დამტკიცების შესახებ


ბრძანება ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული სტატუსის მინიჭების პროცედურის დამტკიცების შესახებ


ბრძანება მიმღებ ცენტრში განთავსების, ქცევის და მიმღები ცენტრიდან გასახლების წესი დამტკიცების შესახებ


ბრძანება ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული სტატუსის მინიჭების პროცედურის დამტკიცების შესახებ


ბრძანება ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა ყოველწლიური რეგისტრაციის წესის დამტკიცების შესახებ


ბრძანება აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკასა და ცხინვალის რეგიონში არსებული უძრავი ქონების აღრიცხვის წესის დამტკიცების შესახებ


ბრძანება იძულებით გადაადგილებულ პირად -  დევნილად ცნობის, დევნილის სტატუსის მინიჭების და დევნილთა რეგისტრაციის წესის, იძულებით გადაადგილებულ პირის - დევნილის  მოწმობის ფორმის, მოწმობის შესახებ დებულებისა და ანკეტის ფორმის დამტკიცების თაობაზე
განთავსების თარიღი: 24.07.2017


ბრძანება სამეთვალყურეო საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ


ბრძანება სამინისტროს სათათბირო საბჭოს შექმნისა და მისი საქმიანობის წესის დამტკიცების შესახებ


ბრძანება სამინისტროსა და მის ტერიტორიულ ორგანოებში სტაჟირების გავლის წესის დამტკიცების შესახებ


ბრძანება ამნისტიის შესახებ (დევნილის მოწმობის შესაბამისი ყალბი დოკუმენტის დამზადებასთან, შეძენასთან, გასაღების ან გამოყენების მიზნით შენახვასთან, გასაღებასთან, გამოყენებასთან ... )
განთავსების თარიღი: 21.03.2014


სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და გადაადგილებას დაქვემდებარებული ოჯახების განსახლების კრიტერიუმების დამტკიცებისა და განსახლების საკითხების მარეგულირებელი კომისიის შექმნის შესახებ
განთავსების თარიღი: 19.04.2017


ბრძანება თავშესაფრის პროცედურის შესახებ
განთავსების თარიღი: 19.04.2017


ბრძანება მიმღებ ცენტრში განთავსების ან სხვა ადგილას განსახლების წესის დამტკიცების შესახებ
განთავსების თარიღი: 19.04.2017


ბრძანება თავშესაფრის მაძიებლის ცნობის ფორმის, მისი გაცემისა და შეცვლის წესის დამტკიცების შესახებ
განთავსების თარიღი: 19.04.2017


ბრძანება თავშესაფრის მაძიებლის თითის ანაბეჭდების აღების და ამ პერსონალური მონაცემების დამუშავების წესის დამტკიცების შესახებ
განთავსების თარიღი: 19.04.2017


ბრძანება „საერთაშორისო დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე დამუშავებულ პერსონალურ მონაცემთა შენახვის ვადების განსაზღვრის შესახებ
განთავსების თარიღი: 19.04.2017


ბრძანება იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა მართლზომიერ მფლობელობაში არსებული საცხოვრებელი ფართობის ადმინისტრაციული მომსახურების ხარჯის განსაზღვრისა და ხელშეკრულების გასაფორმებლად საჭირო დოკუმენტაციის ნუსხის დამტკიცების შესახებ
განთავსების თარიღი: 19.04.2017


საერთაშორისო დაცვის შესახებ საქართველოს კანონი
განთავსების თარიღი: 19.04.2017


ბრძანება ფულადი დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების თაობაზე
განთავსების თარიღი: 04.05.2017

ფულადი დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების თაობაზე
განთავსების თარიღი: 19.04.2017