საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო

პროექტი ''სოფლად სახლი''

 


 

„სოფლად სახლის“ პროექტის ფარგლებში, დევნილი ოჯახი თავად არჩევს კერძო სახლს მიწის ნაკვეთით საქართველოს ნებისმიერ რეგიონში, კრიტერიუმების დაკმაყოფილების შემთხვევაში კი, სამინისტრო დევნილი ოჯახისთვის აღნიშნულ სახლს შეისყიდის. პროექტის ფარგლებში, კომისია განიხილავს იმ დევნილი ოჯახების განსახლების საკითხს, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ მინიმუმ 3,5 ქულა. თანხის  რაოდენობა  ოჯახის სულადობიდან გამომდინარე განისაზღვრება.  

ა) არაუმეტეს 17 000 ლარისა - ოჯახზე რომელიც შედგება 1-2 წევრისაგან;
ბ) არაუმეტეს 21 000 ლარისა - ოჯახზე რომელიც შედგება 3-4 წევრისგან;
გ) არაუმეტეს 26 000 ლარისა - ოჯახზე რომელიც შედგება 5-7 წევრისაგან;
დ) არაუმეტეს 31 000 ლარისა- ოჯახზე რომელიც შედგება 8 და მეტი წევრისაგან.

შესაძლებელია, რომ  საცხოვრებელი ფართის  შესყიდვა განხორციელდეს დევნილისა და სამინისტროს  თანადაფინანსებით.

საცხოვრებელი ფართის შესყიდვის თაობაზე განაცხადის დაკმაყოფილების შემთხვევაში, დევნილ ოჯახებს  სახლის შერჩევისთვის  3-თვიანი ვადა ეძლევათ.

დევნილი ოჯახის მიერ შერჩეულ საცხოვრებელს უნდა ჩაუტარდეს აუდიტორული შეფასება  საბაზრო ღირებულების დადგენის მიზნით. საჭიროების შემთხვევაში კი შესაძლოა ჩატარდეს შესაბამისი ექსპერტიზა საცხოვრებელი ფართის  მდგრადობის/უსაფრთხოების/ტექნიკური მდგომარეობის შესახებ.

„სოფლად სახლის“ პროექტის ფარგლებში, საცხოვრებელი ფართის მიღების მოთხოვნით განაცხადების  მიღება უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობს.